– Grønn og bedriftsvennlig krisepakke

Venstre, Høyre og KrF presenterte i dag partienes felles krav og innspill til Regjeringens “krisepakke” som skal legges fram 26. januar. Sentralt i partienes felles krav er at tiltakene særlig har en klima- og miljøprofil og at det lages målrettede tiltak som sikrer bedriftenes konkurranseevne gjennom bl.a. målrettede skattelettelser og satsing på forskning, utdanning og kunnskapsoppbygging i bedriftene. — Dette er helt i tråd med de hovedprioriteringer Venstre hele tiden har hatt til den krisepakken som må og skal komme, sier Venstres leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 - For oss har det vært spesielt viktig å finne fram til tiltak som sikrer konkurranseutsatt industri og næringsliv, sier Sponheim.

– For oss har det vært spesielt viktig å finne fram til tiltak som sikrer konkurranseutsatt industri og næringsliv, sier Sponheim.
Foto: Rune Kongsro

På en pressekonferanse i Oslo i dag la partiene fram en rekke forslag og innspill som tidligere på dagen var oversendt statsministeren.

— Jeg er veldig glad for at det var svært enkelt å bli enig med Høyre og Kristelig Folkeparti om at hovedinnretningen på krisepakken må være basert på at finanskrisen og klimakrisen skal løses samtidig og at vi prioriterer tiltak som både styrker konkurranseevnen til bedriftene på lengre sikt og bidrar til å styrke Norge som en ledende kunnskapsnasjon, sier Sponheim

Fremtidens lavutslippssamfunn
Den økonomiske krisen rammer hardt, også i Norge, og må møtes med akutte tiltak. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen på en konstruktiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv.

– Det viktigste er at krisen ikke utelukkende brukes til konserverende tiltak, men til å skape varige forbedringer som både bidrar til å løse klimakrisen og finanskrisen, sier Sponheim. Partiene peker i sine forslag særlig på tiltak som bidrar til energieffektivisering og omlegging til fornybar energi

Forskning og utdanning
– Norge må satse massivt på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet og en mer bærekraftig økonomi. Vi mener derfor at økt støtten til virkemidler som fremmer bedriftenes FoU — særlig prosjekter som bidrar til mer miljø- og klimavennlige løsninger er et velegnet tiltak nå. Vi ønsker også å bruke skattesystemet aktivt i en mer miljøvennlig retning og mener også at det viktig med et offentlig virkemiddelapparat som kan utløse en rekke av de gode klimaprosjektene vi ser at mange klimagründere og bedrifter trenger finansiering til, sier Sponheim

 Pressekonferanse med Krf, H og V om krisepakken tidligere i dag.

Pressekonferanse med Krf, H og V om krisepakken tidligere i dag.
Foto: Steinar Haugsvær

Sikre konkurranseutsatt industri
– For oss har det vært spesielt viktig å finne fram til tiltak som sikrer konkurranseutsatt industri og næringsliv. Vi forslår derfor at det innføres en målrettet ordning med et "bedriftenes konjunkturfond" som bidrar til å skyve hele eller deler av de store overskuddene fra 2008 til de kommende år hvor lønnsomhet, likviditet og soliditet blir dårligere, sier Venstres leder Lars Sponheim. Han legger også stor vekt på tiltak som kan fremme teknologiutvikling og innovasjon.

-Vi vil bruke både skattesystemet og direkte tilskudd for å øke satsingen på næringsrettet forskning, øke bedriftenes investeringer i forskning og utviklingsarbeid og stimulere bedriftene til å investere i nye maskiner, hevder Sponheim

Øvrige tiltak
Partiene foreslår videre en rekke andre tiltak i det som i dag ble oversendt statsministeren og regjeringen. Det gjelder både økte investeringer i miljøvennlig samferdsel, økt satsing på forskning og utvikling, vedlikehold og investeringer i offentlige bygg og en rekke tiltak innen utdanning og arbeidsmarked.

– Den overordnede profilen i våre forslag er tiltak som har samfunnsnytte som strekker seg vesentlig ut over effekten i 2009/2010 og som både fremmer klimamålsetninger, tyrker konkurranseevnen til bedriftene på lengre sikt og som forserer satsinger som uansett må gjennomføres over de neste 5-10 år. Det er også viktig at vi i denne situasjonen prioriterer tiltak som kan iverksettes gjennom 2009, med sysselsettingsvirkning i 2009/2010 og som ikke medfører store finanspolitiske utfordringer å reversere når den økonomiske situasjonen tillater det, hevder Sponheim.

Det eneste realistiske regjeringsalternativet
Arbeidet med å finne fram til felles forslag og anbefalinger til regjeringen når det gjelder den kommende krisepakken har vært svært enkelt og bærer preg av Venstre, Høyre og KrF er partier som står nært hverandre i både den økonomiske politikken og i miljø- og klimapolitikken. Det bare understreker det Venstre hele tiden har hevdet at det eneste reelle regjeringsalternativet til den sittende regjering er nettopp en regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF. En slik regjering vil både være mer forutsigbar og innebære større grad av enighet mellom partiene enn det som er tilfelle i den sittende, og ikke minst bidra til at Norge satser på de viktigste tingene i framtiden; klimautfordringene, et bærekraftig og moderne næringsliv og kunnskap og forskning heller en sosialistisk symbolpolitikk.

Dokument
Last ned H, KrF og Venstres forslag og innspill til regjeringens krisepakke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**