Samerettsutvalget

Høringsuttalelse til NOU 2007:13 — Den nye sameretten ( SRU II) fra Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til Justisdepartementet

Høringsuttalelse til NOU 2007:13 — Den nye sameretten ( SRU II) fra Nordland Venstre

Bakgrunn:
Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt i 2001 for å utrede rettigheter til og disponeringen og bruken av land og vann i tradisjonelle samiske områder utenom Finnmark fylke. Det vil si Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, deler av Fosen halvøya og områdene mot svenskegrensen i Sør-Trøndelag, de nordøstre delene av Hedmark samt visse områder i Trollheimen og omegn. Utvalget ble bedt om å redegjøre for historiske forhold og for gjeldende rett når det gjelder bruken av land og vann i disse områdene. En skulle også vurdere behovet for endringer i rettstilstanden.

Utvalget har fremlagt to modeller: 1. Hålogalandsallmenningen. Her foreslår et flertall å overføre statsgrunnen i Nordland og Troms til regionalt eierskap ved Hålogalandsallmenningen, mens et mindretall foreslår at Hålogalandsallmenningen også skal omfatte statsgrunn i tradisjonelle samiske områder i Sør-Norge. 2. Den andre hovedmodellen kalt revidert Statsskog eller Nye Statsskog Forslaget begrenser Statsskogs eierrådighet og legger opp til å styrke regional og samisk medinnflytelse på utmarksforvaltningen gjennom regionale utmarksstyrer.

Vurdering:
Nordland Venstre har gjennomgått dokumentet som er sendt ut til høring, og mener at hensynet til allmennheten og tradisjonell bruk av utmarka best ivaretas av "Nye Statsskog". Med dette som utgangspunkt ønsker vi følgende tilleggsmerknader:

For å forsterke og sikre allmennhetens interesse over tid, tradisjonelle bruk og forvaltning av utmarka, mener vi at allmenne naturvern-, jakt-, fiske- og friluftsinteresser gis representasjon i de regionale utmarksstyrene.

Et annet moment som Nordland Venstre vil fremheve er at man ved "Nye Statsskog" ivaretar en enhetlig forvaltning og sikre et statlig ansvar for tilrettelegging for utøvelse av friluftsliv og for allmennhetens bruk av området.

Som generelle kommentarer til selve utredningen ønsker vi at det i det videre arbeidet tas inn følgende:

Utredningens kategori: "jakt-, fiske- og friluftslivsinteresse" må utvides til også å inkludere naturvern.
"Forvaltningen av grunn og naturressurser skal skje på en økologisk bærekraftig måte." (Sitat fra hovedformål med Samerettsutvalgets innstilling)

Det vil si at det må være et balansert forhold mellom bruk og vern. Ressursene, naturområdene og det biologiske mangfoldet må ikke forringes for kommende generasjoner, og økosystembaserte forvaltningsprinsipper skal ligge til grunn for forvaltningen. Innstillingen legger opp til at forvaltning av rettighetene skal legges til regionale utmarksstyrer. Innstillingen presiserer at følgende parter skal være representert i styret — reindrift, jordbruk og allmenne jakt-, fiske- og friluftslivsinteresser. Siden bærekraftig forvaltning er så sterkt nedfelt i innstillingens mandat er det naturlig at også naturvernhensyn og naturvernkompetanse skal være med å styre utviklingen i utmarka i framtida.

Forslag: Kategorien: "allmenne jakt-, fiske- og friluftsinteresser" endres til "allmenne naturvern-, jakt-, fiske og friluftslivsinteresser."

Ad. Størrelsen på utmarksforvaltningsregionene

Med hensyn til ressursforvaltning i et balansert og langsiktig perspektiv og for ivaretakelse av allmennhetens tilgang til jakt-, fiske og friluftsliv, vil det være mest hensiktmessig med store forvaltningsområder. Miljø- og naturverdier vil i en slik sammenheng ikke bare bli sett i lokalt perspektiv, men også i større regionale og nasjonale sammenhenger.
Nye Statsskog foreslår "2-3" slike styrer. Nordland Venstre støtter forslaget om færre regioner, og vil primært gå inn for 2 regioner — 1 for Nordland og 1 for Troms. Dette vil gi forvaltningsområder som er store nok til å ta hensyn til god naturforvaltning og god arrondering av friluftslivsområder, jakt- og fiskekortområder mv. I tillegg vil administrasjonsutgiftene kunne holdes lavere slik at et større overskudd kan pløyes tilbake og inn i bedre forvaltning og tilrettelegging.

Ny grunneier: Hålogalandsallmenningen eller "Nye Statskog"

Nordland Venstre legger avgjørende vekt på å opprettholde det statlige eierskap til felles grunn i Nordland og Troms. Med nevnte endringer vil Nordland Venstre støtte mindretallets forslag om utvikling av modellen kalt "Nye Statsskog",

Nordland Venstre 15.01.09
Berit Woie Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**