Ny leder i Vefsn Venstre

Carola Karl ble på årsmøtet den 15. januar valgt til leder i Vefsn Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Styrets sammensetning:

Carola Karl – leder
Franziska Wika – nestleder
Hugo Ronald Raste – kasserer
Magnar Stølen – sekretær
Anders Jacobsen – styremedlem

ÅRSMELDING 2008

Styrets sammensetning og funksjoner

Styret har I meldingsåret 2008 bestått av følgende personer:

Anders N. Jacobsen – leder
Franziska Wika – nestleder
Magnar Stølen – sekretær
Hugo Raste – kasserer
Carola Karl – styremedlem

Varamedlemmer til Styret:
Gro Sandnes og Brith-Johanne Nikolaisen.

Revisor:
Rigmor Jenssen Leknes

Valgnemd:
Kristian Halse
Brith-Johanne Nikolaisen

Utsendinger til årsmøte I Nordland Venstre 14./15. februar 2008 I Bodø

Franziska Wika
Anders N. Jacobsen
Magnar Stølen

Vefsn Venstre markerte seg med 3 uttalelser

Lokallagets arbeid i meldingsåret

Styret har i perioden hatt 6 styremøter der 22 saker ble behandlet (29?)
Styret gjennomgikk kommunestyrepapirene.

Venstre har vært synlig i lokalpolitikken og dagspressen. Flere medlemmer hat hatt gode innlegg i Helgeland Arbeiderblad. Vi må fortsette å oppfordre medlemmene til å være enda mer aktive i å skrive om aktuelle tema.

Vefsn Venstres miljøpris 2008 gikk til Vefsn folkehøgskole. Bilde og blomster ble overrakt friluftslinja ved skolen.

Det har desværre ikke lykkes å opprette Unge Venstre i Vefsn i 2008.

Vefsn Venstres medlemmer har også i 2008 fortsatt arbeidet for Fair Trade status for kommunen sammen med forbrukernemda i kommunen.

Vefsn Venstres 125år jubileum ble avholdt ved Kulturverkstedet den 20. Oktober med kun positive tilbakemeldinger. Det ble holdt taler og det ble fremført musikalsk underholdning.

Franziska Wika representerte Nordland Venstre på landsmøtet i Bergen.

På Vefsn Venstres nettsted ble det i 2008 lagt ut 78 artikler. Nettstedet hadde i 2008 en formidabel økning i besøk.

Medlemmer i Vefsn Venstre

18 medlemmer
11 betalende

Avslutning

Vefsn Venstre har fokus på bedre skole, miljø, sosial rettferdighet og åpnethet. Vefsn Venstre representerer ressurspersoner i Vefsnsamfunnet. Vår kompetanse trenges i den offentlige debatten.

For styret i Vefsn Venstre
Anders N. Jacobsen
Leder Mosjøen, 15. januar 2009

Årsmeldingen er vedtatt på årsmøte 15. januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**