Rapport Venstres bystyregruppe 2008

Dette er første fulle året som bystyrerepresentant og året har politisk vært spennende, men som det minste opposisjonspartiet har det vært langt mellom seirene. Dog har vi godt klart å profilere Venstre og venstres politikk dette året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De folkevalgte for Bodø Venstre i 2008 har vært:
Terje Cruickshank — eneste faste representant og derav også gruppeleder.
1.vara Turid H Holm
2.vara Per Sigmund Rekkedal
3.vara Erlend Duesund
(4 vara Kristin Kaspersen – Permisjon t.o.m. mars 2009)
4.vara Åshild Opøyen
Den faste representanten og 1.vara er også medlemmer av Bodø Venstres styre. I tillegg er Cruickshank organisatorisk nestleder i fylkeslaget og en av fire fylkesutsendinger til Venstres Rikspolitiske Nettverk som er en ren valgkamp organisasjon.

Dette er første fulle året som bystyrerepresentant og året har politisk vært spennende, men som det minste opposisjonspartiet har det vært langt mellom seirene. Dog har vi godt klart å profilere Venstre og venstres politikk dette året.

I god tradisjon har venstres stol i bystyresalen ikke stått tom noen gang i løpet av dette året. I hovedsak har undertegnede møtt selv, men Turid Høyersten Holm har tiltrådt tre ganger og Åsshild Opøyen har tiltrådt en gang.

Bodø Venstre har fast plass i Plan, Næring, Miljø komiteen, og en god del varaplasser i forskjelllige utvalg. Vi har møtt en gang i formannskapet og en gang i Bodø Studentråd.

Vi har et valgteknisk samarbeid med Bodø Høyre og Bodø Rødt for fordeling av posisjoner og verv. Dette er et samarbeid som har fungert bra og samarbeidet med nevnte partier er profesjonelt og godt. Sammen med Bodø Høyres bystyregruppe har vi gruppemøter i forkant av bystyremøtene og komitémøtene. Disse møtene blir noe korte og det hadde vært ønskelig med mer tid for å gjennomgå sakskartene hver gang, og det jobbes mot Bodø Høyre for å finne mer tid sammen. Tonen mellom representantene er gode og respektfullt.

Bystyregruppen jobber godt mot styret i Bodø Venstre. Møtekalenderen til Bodø Venstre har vært linket mot politiske møter slik mulighetene for å diskutere dagsaktuelle politiske saker i partiet har fungert bra. I tillegg har det vært holdt stand i glasshuset hver lørdag før bystyremøtene, slik at folket har hatt mulighet og tilgang til å diskutere dagsaktuell politikk med bystyregruppen.

Terje Cruickshank på bystyre talerstolen

Terje Cruickshank på bystyre talerstolen

Bystyregruppen har jobbet for å fremme Venstre saker gjennom interpellasjoner og spørsmål. Bodø Venstre fremmet interpellasjon eller skriftlige spørsmål i nesten hvert bystyremøte dette året, og er det partiet som har fremmet flest saker.

Saker som er fremmet av Bodø Venstre har vært:
Februar
— Stemmerett for 16-åringer
April
— Nøytrale offentlige søknader
— Flaggtvang restriksjoner og 17mai.
— Nettvett
Mai
— WIFI sentrum
— Verdidebatt
Juni
— Brannvern
— Ras i Bodømarka
September
— Kirkebuss
Oktober
Desember
— Budsjettforslag
— Renhold på aktivitetsrom
— Miljøstatus i kommunen

I tillegg har representantene vært aktive med å fremme alternative skriftlige forslag til posisjonsinnstillingene.

Alle sakene og utfallet av dem ligger på Bodø Kommunes internettsider og på Bodø Venstres internettsider.

Dagens sammensetning av bystyret, med en posisjonsgruppering av SV, AP, SP og FrF gir sterkt begrenset rom for politisk påvirkning. Posisjonsgruppen er låst til sine forslag, og i de tilfeller hvor den splittes virker det som det er et politisk spill hvor det største posisjonspartiet AP først tillater splittelse når den vet opposisjonen vil støtte deres forslag. Eneste nederlaget AP har hatt siste år gjaldt plassering av kulturkvartalet, ellers er det AP politikk som styrer og bestemmer Bodø samfunnet. Bystyret er et profileringsorgan for politiske standspunkter, og den politiske debatten og evne eller ønske om kompromiss med opposisjonen er fraværende. Det er nok bak de lukkede ordførerdører det meste av Bodø politikken får sine endelige vedtak.

Opposisjonen er splittet. Etter at H+V+R valgte et valgteknisk samarbeid ble FrP gruppen noget fornærmet på de borgelige partiene, og det har ikke vært noe samarbeid mellom disse tre partiene i dette året. Men med tanke på valget 2011 bør det jobbes på denne fronten for å samle dagens opposisjon og om mulig i større grad tilnærme seg sentrumspartiene SP+KrF. Stortingsvalget 2009 vil vel sette noe av rammene for det videre arbeidet mot lokalvalget 2011. Men straks etter valget i september 2009 må dette arbeidet starte.

Fram mot 2011 vil det derfor i stor grad være bystyregruppens prioritering å fortsette å synliggjøre Venstres politikk og Bodø Venstre sitt program mer enn å søke politiske kompromisser. Vi skal fortsette å holde et høyt trykk fra talerstolen og ved å fremme alternative forslag og være synelig i mediene og på våre nettsider.

Første halvår 2008 hadde undertegnede stor fokus på lokalutvalgene, og var observatør på flere lokalutvalgsmøter på Innstranda og Tverlandet og et møte i Saltstraumen. En god og lærerik arena og en fokus representanten ønsker å fortsette med etter valget 2009. Siste halvår 2008 ble fokus mer vridd over til fylkesstyre og valgkamp oppladning. I tillegg ble undertegnede mer aktiv i studentpolitikken og innehar verv mot Studenttinget.

Oppsummert er Bodø Venstre synelig i Bodø politikken, bystyregruppen jobber godt mot styret i Bodø Venstre og vi får satt saker på den politiske dagsorden, men mye av posisjonen og dagens flertall politikk gir ikke de utfall Bodø Venstre ønsker for bodøsamfunnet.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**