Hovedlinjene i Alvdals arealplanforslag er gode

Fast utvalg for plansaker i Alvdal har behandlet høringsforslaget til kommuneplanens arealdel for perioden 2009-2020. Kommunestyregruppa i Venstre mener at planen i all hovedsak er god og at det bare er mindre endringer som trengs for at planen kan vedtas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre har tidligere foreslått at planen skulle ha et større fokus på energi- og klimaspørsmål, men fikk ikke gjennomslag for dette synet. Energi- og klimaproblematikken behandles nå i et eget planforslag på siden av kommuneplanen, noe som medfører et mindre fokus på dette spørsmålet i kommuneplanen. Venstre i Alvdal vil belyse klima- og miljøspørsmålet grundigere i et temamøte om saken i mars.

For mer detaljert informasjon om kommuneplanforslaget vises til kommunens hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**