Venstre skal bli enda klarere i miljøkampen i Arendal

Årsmøtedeltakerne i Arendal Venstre vil styrke vernet av strandsonen og det biologiske mangfoldet, ha raskere rensing av kloakken og fortsette det viktige arbeidet mot vold i nære relasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I debatten kom følgende forslag:

Torstein Andersen og Ingunn Hellerdal

Foto: Jan Kløvstad

Ingunn Hellerdal På bildet sammen med Torstein Andersen): Arbeidet med strandsonen, friluftsinteressene, biologisk mangfold, parker, kulturminnevern og arbeid for byens identitet må styrkes.

Lars Thoresen 4

Foto: Jan Kløvstad

Lars Thoresen: Det må lages kommunale planer for bilbruk, for å hindre at bilen kveler sentrum. Styremedlemmene kan med fordel ta ansvar for enkelte saksfelt.

Amira R. Pedersen

Foto: Arendal Venstre

Amira Rizvanbegovic Pedersen: Tiltakspenger må brukes for å få høyere tempo i kloakkrensing, både i Strømsbubukt, Kittelsbukt, Barbu og andre steder der kloakken nå går rett i sjøen.
Anne Marit Tørå: Arbeidet for å forebygge vold i nære relasjoner må fortsatt styrkes, og vi kan med fordel bli mer konkrete nå som det er laga grundige utredninger.
Andreas Koch: Det er vanskelig å få gjort alt, styret og bystyregruppa bør lage ei prioriteringsliste. Bruk gjerne "møterom" på First Class for diskusjonene.

Utfra debatten er dette vedtatt:
Organisatorisk arbeid som foreslått.
Politiske mål slik:

Miljø
– fortsette arbeidet med kommunens klima- og miljøplan
– styrke arbeidet med strandsonen, friluftsinteressene, biologisk mangfold, parker, kulturminnevern og byens identitet.
– arbeide for gratis buss på dei mest belasta strekningane morgon og ettermiddag
– styrke kollektivtrafikken i alle delar av kommunen, og sette klare grenser for bilbruken i sentrum
– klare miljøkrav til nye bygg
– tiltakspenger må brukes for å få høyere tempo i kloakkrensing, både i Strømsbubukt, Kittelsbukt, Barbu og andre steder der kloakken nå går rett i sjøen.
– utskifting av gamle fyrkjeler og andre energisløsande innretningar
– ladestasjonar for elektriske bilar
– styrke arbeidet med FN-byen

Skole
– ha kvalitet i skolen som første prioritet
– arbeide for at Arendal Internasjonale Skole skal fortsette

Omsorg
– styrke arbeidet for rusavhengige
– sikre gode bu- og dagtilbod for utviklingshemma
– konkretisere arbeidet med handplingsplaner mot vold i nære relasjoner

Samfunnsutvikling
– fortetting i sentrumsnære område
– forsiktige med store utbyggingar i område med vanskelege trafikkforhold, som Tromøy
– åpen linje til næringslivet for å styrke kompetanse og vekst i regionen
– arbeide for trygg E18 østover
– gjere Arendal til ein stadig meir inkluderande kommune

Kultur
– prioritere prosjektet "Musikkens hule" med fire korps i samarbeid om øvelokale på Stinta skole
– sikre gode arbeidskår for frivillige organisasjonar
– følge opp Venstres arbeid med utsmykking av kommunale bygg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**