Høringsuttalelse til kommunedelplanen for energi og klima for perioden 2009 – 2014

Vi er svært tilfreds med forslaget til kommunedelplan for energi og klima, uttaler Gran
Venstre i sin høringsuttalelse til Gran kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det vises kommunens brev av 17.12.08 hvor kommunedelplanen for energi og klima er sendt til høring.

Gran Venstre vil med dette avgi følgende høringsuttalelse:

Gran Venstre er svært tilfreds med høringsforslaget til kommunedelplan for energi og klima 2009-2014. Forslaget beskriver kommunens utslipp av klimagasser i alle sektorer på en god måte.
I og med at dette er kommunens første kommunedelplan for energi og klima, så er det viktig at nå-situasjonen blir inngående beskrevet. Det mener vi at høringsforslaget gjør på en tilfredsstillende måte.

Videre så synes vi det er bra at så mange av Gran Venstres innspill forut for høringsforslaget er
fatt til følge, og at det kun var punktet om bevaring av biologisk mangfold som ikke er tatt med. Vi deler her kommunens oppfatning da området biologisk mangfold er omtalt i samfunnsplanen.
Som det også påpekes i høringsforslaget, mener Gran Venstre også at planen bør konkretiseres med hensyn til målsettinger.

Vi er kjent med at Gran Kommune har fått 100 000 kr.i støtte fra ENOVA.I Enovas tilsagnsbrev stilles det en del vilkår for støtten, blant annet at energi- og klimamålene skal tallfestes. Det skal settes minimumsmål på 10 % redusert energibruk/klimagassutslipp for hele kommunen. Gran kommune har i dag et samlet CO2 utslipp på 71 000 tonn, 10% av dette er 7 100 tonn. Dette er et svært ambisiøst mål når man vet at 80% av utslippet kommer fra biltrafikk og landbruk, begge disse sektorene er vanskelig å påvirke med kommunale virkemidler på kort sikt.

Men vi i Gran Venstre skal på ingen måte motarbeide ambisiøse klimamål, derfor mener vi at et minimumsmål på 10 % redusert energibruk/klimagassutslipp for hele kommunen er et godt mål.
Virkemidlene for å oppnå dette er godt beskrevet i høringsforslaget til klimaplanen, og vi har ikke flere momenter å tilføye. Vi er med andre ord svært tilfreds med det som er utført fra arbeidsgruppen og administrasjonen.

Men vi mener at Gran kommune må synliggjøre ovenfor statlige myndigheter at skal en slik målsetting oppnås, så må det til statelige føringer som påvirker våre transportvaner og er med på å stimulere til mindre utslipp fra landbrukssektoren. Som en kommentar så slipper Statoil/Hydro-Mongstad-raffineriet i Hordaland ut 1 728 000 tonn alene, altså over 24 ganger mer enn hele Gran kommunes samlede utslipp. Dette mener vi er et alvorlig tankekors.

Med hilsen styret i Gran Venstre

Hanne Magnussen
Leder (sign.) Knut Viset
Nestleder/sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**