Årsmøtereferat

Årsmøtet ble avholdt hjemme hos Gerd-Eva Holtung i Fon mandag 19.01 2009.
7 medlemmer møtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sak 1: Konstituering
Innkallingen ble godkjent og møtet konstituert med Ulf som møteleder og Elin som sekretær.
Med tanke på mulig skriftlig valg ble Solveig og Elin valgt til tellekorps.

Sak 2: Årsberetning
Kommunestyrerepresentanten leste sin årsberetning.
Sekretæren leste lagets årsberetning. Denne ble godkjent med små endringer.

Sak 3: Regnskap og budsjett

Kasserer la fram regnskap godkjent av revisor, med en beholdning per 31.12. på 11.176,33 kr.
Det ble lagt fram et budsjett for 2009 med et underskudd på 550 kr.
Vedtak: Estimert underskudd for 2009 på 550 kr skal dekkes av saldoen på 11.176 kr.
Vedtak: Eventuelle kommende valgkampbidrag forutsettes brukt på valgkamp. Årsmøtet gir styret fullmakt til å vurdere om bidragene skal erstatte de avsatte 3000 kr til valg, eller komme i tillegg.

Sak 4: Fastsettelse av kontingent
Årsmøtet valgte ikke å øke kontingenten. Den er da fremdeles på 50 kr til lokallaget.

Sak 5: Valg
Ole Hans redegjorde for valgkomitéens arbeid. Pål-Arild ønsket ikke gjenvalg til styret.
Vedtak: årsmøtet godkjenner en reduksjon i antall medlemmer i styret, fra 7 til 6.
Etter en runde der man fikk klarert leder, konstituerte styret seg umiddelbart og ble som følger:

Leder: Ulf Lund Halvorsen
Nestleder: Gerd-Eva Holtung
Sekretær: Elin Berg Schmidt
Kasserer: Solveig Myrstad
Studieleder: Ole Hans Lunde
Styremedlem: Bent Sørsdal
Sekretæren bemerker i ettertid at årsmøtet glemte å velge ny valgkomité og revisor!
Inger-Lise Skrikestad og Tor Gabriel Holtung var begge på valg. Det er vel ikke annet å gjøre, enn å overlate dette til det nye styret..

Valg av utsendinger til Vestfold Venstres årsmøte
Vestfold Venstres årsmøte holdes i Tønsberg 6.-7. februar. Re har 3 stemmeberettigede delegater, men stiller gjerne med flere utsendinger pga stort utbytte politisk og sosialt.
Vedtak: Ulf melder på Ulf, Gerd-Eva og Elin med overnatting. Solveig vurderer overnatting.
Vara: Solveig og Bent.

Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag fra medlemmene.

Årsmøtet ble hevet og deilig suppe med mer ble servert.
Årsmøtet diskuterte arbeidsformer for det nye styret. Man må ha en møteplan for minst et halvt år, og møtene må gå sin gang selv om leder kanskje ikke kan møte pga tidkrevende jobb.
Det er viktig med en fast agenda med bla innkommet post/mailer.
Legge opp til både fysiske styremøter og telefonmøter. Satse på medlemsmøter/åpne møter med politisk innhold. Vurdere samarbeid med andre lokallag — for eksempel felles årsmøte med et par andre, mindre Venstrelag?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**