Fylkesårsmøtet: Samarbeid om næringsutviklingen

Rogaland Venstre ber i en politisk resolusjon fra sitt fylkesårsmøte om at det samarbeides godt mellom fylkeskommunene og de øvrige kommunene i Rogland slik at en makter å holde ledigheten lav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylket og kommuner; hånd i hånd i næringsutviklingen

Rogaland fylkeskommune er en regional utviklingsaktør som bl.a. skal legge til rette for å videreutvikle et sterk og allsidig næringsliv i fylket, med vekt på verdiskaping og sysselsetting. Det er viktig at fylkeskommunen skal ha en regional strategi for dette arbeidet, for eksempel en fylkesdelplan.
Fylket og kommunene må dra lasset sammen gjennom finanskrisen!.

Fylkesårsmøtet ønsker ikke en utvikling der kommunenes ansvar og rolle i næringsutviklingen skal overføres til fylkeskommunen, enten kommunene er organisert i interkommunale utviklingsselskap eller ikke.

Det er Fylkesårsmøtets oppfatning at de kommunale næringsavdelingene og de interkommunale næringsselskapene slik de er organisert i f.eks. Haugaland Vekst og Stavangerregionens næringsutvikling, fortsatt skal spille en sentral rolle i utviklingen av næringsutvikling i kommunene.

Rogaland vil i de neste årene stå overfor store næringspolitiske utfordringer som en konsekvens av finanskrisen. Det er derfor behov for et sterkt fornyet næringspolitisk engasjement i fylkeskommunen. Dette arbeidet må ikke gå på tvers av kommunale næringsplaner og organisering. Dette arbeidet må skje i dialog, samarbeid og samhandling mellom fylkeskommunen og kommunene.
Det overordnete målet er å holde arbeidsledigheten i Rogaland lav samt stimulere veksten i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**