Sofadebatt – Personvern også for de yngste!

Torsdag 16.april kl 21 er det klart for ny sofadebatt for Liberale Studenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Før nyttår etablerte vi "Liberale Studenter". Det er et ønske om mer rom for debatt og politiske tanker. Så annenhver torsdag partalluker fra kl 2000 kommer vi sammen for å samtale om store og små ting. Vi møtes på Samfunnet så sett av annenhver torsdag til den gode samtale for deg som vil påvirke.

Tema på torsdagen blir Personvern også for de yngste!

Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. FNs barnekonvensjon art. 16

Barn og unge er de mest aktive brukerne av nye kommunikasjonskanaler slik som blogger, sosiale nettsamfunn, meldingstjenester og mobiltelefontjenester, og er ofte først ute med å prøve ny teknologi. For mange barn og unge er det viktig å delta på de digitale sosiale arenaene, da disse fungerer som viktige møteplasser der man får uttrykke seg, dannet vennskap og utforsket verden rundt seg.

Noen ser på denne utviklingen som bekymringsverdig og er opptatt av at barn og unge må overvåkes eller i det minste holdes under oppsyn når de sosialiserer på nett eller mobilt. Det er ikke uvanlig at foreldre utøver innsyn i mobilbruk, f.eks. ved å sjekke meldingene som har blitt sendt fra mobiltelefonen eller samtaleloggene, eller internettbruk, gjennom logging av tastetrykk og besøkte nettsteder på barnas PCer.

Dette er også et voksende problem i skolen der man nå tar i bruk kameraovervåking, digitale læringsplattformer og programvare på skole-PCer som muliggjør en omfattende overvåking av barn og unges hverdag. Flere lærere og foreldre er besnæret av tanken om en kontinuerlig overvåking av barns gjøremål, tilstedeværelse og prestasjoner på skolen og i hjemmet. Et eksempel fra utlandet er en skole i Doncaster i England som overvåket barna ved å sy inn radiobrikker i skoleuniformene deres, slik at man kunne overvåke hvor de befant seg til en hver tid.

Venstre tar avstand fra en samfunnsutvikling der barnas behov for integritet og personvern krenkes urettmessig, og at dette foregår uten hensyn til forholdsmessigheten mellom alvoret i inngrepet i deres hverdag sett opp mot nytteeffekten. Barn og unge har rett til et grunnleggende personvern på lik linje med voksne, og det skal finnes klare skranker for når både myndigheter og foreldre kan gripe inn i deres privatliv på en krenkende og uforholdsmessig måte. Når barn vokser opp med et virkelighetsbilde som sier at inngrep i deres hverdag er dagligdags og ukritisk akseptert, undergraver dette deres muligheter til å utvikle seg som kritisk tenkende samfunnsborgere og gir dem en uheldig ballast videre i livet når de selv i framtiden skal delta i vårt demokrati som velgere og foreldre.

I 2009 ferier man at det er 20 år siden Barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling. Det er derfor viktig å benytte denne anledningen til å framheve barns rett til vern om sitt privatliv slik den er hjemlet i konvensjonens artikkel 16. Venstre ønsker at det norske lovverket skal tydeliggjøre denne retten på en sterkere måte enn i dag og at digitale verktøy i skolen må sikres med personvernfremmende tiltak, i tråd med det Personvernkommisjonen har foreslått i sin utredning. Barn og unge må få anledningen til å fritt ytre seg, sosialisere og utvikle seg som mennesker uten frykt for urettmessig og inngripende overvåking.

Forslag fra Liberale Studenter til Venstres Landsmøte 24-26.april 2009.

Velkommen til debattl, liberal hilsen bystyrerepresentant Terje Cruickshank

For mer info – KLIKK HER! eller se vår gruppe på Facebook.

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**