Jordvern

Jordvern er viktig for Venstre i Vestfold. Re Venstre hadde jordvern som en av sine valgkampsaker 2007. Re Venstre er glad for at Vestfold Venstre nå bruker Sande Venstre sitt innspill som politisk uttalelse fra årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Link til Re Venstre sin sak fra 2007

Anne Burdahl - Sande

Foto: Ukjent

Bakgrunn for politisk uttalelse fra skrevet av Sande Venstre sin Anne Helene Burdahl:

Norsk matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere, heter det i Soria Moria-erklæringen. Disse verdiene er mange steder truet av omfattende omdisponering og høyt omfang av dispensasjoner fra planer, dvs. en bit-for-bit-nedbygging, så også her i Vestfold.Bare 1/3 av jordbruksarealet, eller ca 1 prosent av arealet i Norge, er egnet for matkornproduksjon på grunn av de begrensninger klima, topografi og jordkvalitet setter. Disse arealene har stor forsyningsmessig verdi og representerer en viktig nasjonal interesse. All matjord i Vestfold er en del av denne ene svært verdifulle prosenten, som er velegnet for matkornproduksjon i tillegg til at den er velegnet for grønnsaksproduksjon.Daglig forsvinner et jordareal i Norge på størrelse med sju-åtte fotballbaner. Den nasjonale målsettingen er 50 % nedgang i arealomdisponeringen innen 2010. Vestfold venstre vil jobbe aktivt for at dette målet skal nås. Kommunene har ansvar for arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven og skal ivareta en rekke politiske hensyn, blant annet hensynet til jordvernet. Venstre vil kreve at kommunene er seg dette ansvaret bevisst, og aktivt søker etter andre løsninger enn å bygge ned fruktbar jord.Man hører stadig uttrykt fra politisk hold at man skal legge til rette for næringsutvikling, og det er vel og bra , men vi må da få lov til å minne om at landbruk også er næring. I 2006 ble verdiskapningen av landbruket i Vestfold beregnet til over en milliard kroner, tillegg kommer ringvirkninger som sysselsetting i næringsmiddelindustri, transport og offentlig ansatte. For ikke å glemme reiselivsbransjens avhengighet av ett vakkert kulturlandskap.Jordvern handler om politisk bevissthet og handlingsvilje. Vi har 99% igjen av landet vårt som ikke er dyrka —her må det finnes muligheter både til å bo og til å drive næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**