Næring for framtida

Venstre vil følge opp klimaforliket og forsterke dette. Spesielt innen fornybar energi og energieffektiviseringstiltak. Vi vil ha et grønt skatteskifte og legge større vekt på miljøvennlig samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Finans

Foto: Luth

Vi foreslår en rekke målrettede skatteforslag som sikrer konkurranseutsatt norsk næringsliv bedre rammebetingelser og dermed gjøre det lettere å behold kompetanse og arbeidskraft i bedriftene. Et helt nytt forslag er å etablere en midlertidig ordning "Bedriftenes konjunkturfond" som gir bedriftene anledning til å sette av hele eller deler av overskuddet fra 2008 slik at det ikke kommer ny beskatning våren 2009, men skyves på og utlignes over noen år. Vi foreslår videre en styrkning av SkatteFUNN-ordningen særlig med vekt på den forskning og utvikling som foregår internt i bedriftene av bedriftenes egne ansatte og når det gjelder miljø og klimatiltak. I tillegg foreslår vi lavere arbeidsgiveravgift for lærlinger og reversering av skatteskjerpelser for familiebedriftene på områdene arveavgift og formueskatt som regjeringen har vedtatt skal gjelde fra i år.

For Venstre er det viktig at Norge må bruke finanskrisen til å gi signaler om hvor vi vil og at vi kommer styrket ut av krisen. En viktig faktor for å få til dette er en massiv satsning på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet. Vi mener Regjeringens politikk om å gjøre selskapsskatten statlig er helt feil i denne situasjonen og vi vil tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene slik at kommunene får et større incentiv til selv å tilrettelegge for et vitalt næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**