Venstre skeptisk til økte bevilgninger til prosjektledelse

Ordføreren foreslår for Formannskapet at det bevilges kr. 50.000 til prosjektledelse i småsamfunnsprosjektet på Strømmen. Dette kommer i tillegg til de kr. 40.000 som ble bevilget i 2008. Venstre støtter satsingen på Strømmen, men mener at midler først og fremst må brukes til konkrete tiltak og ikke på prosjektledelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forslaget føyer seg inn i en serie av "prosjekter" som er igangsatt i 2007/2008 og som finansieres utenom ordinær budsjettbehandling (Interreg-prosjektet, Flytt Hit-prosjektet, Steiaprosjektet mv.) Alvdal Venstre er skeptisk til at økonomiske midler i økende grad kanaliseres til prosjektledere og konsulenter i stedet for gjennom ordinær saksbehandling og som ledd i kommunens planlagte aktiviteter.

Når det gjelder denne konkrete saken om småsamfunnsprosjektet på Strømmen, så skriver rådmannen i sin saksframstilling at: " Alvdal kommune skal bidra med ressurser inn i småsamfunnsprosjektet, og dette har hittil vært gjennom sekretærarbeid, deltakelse i styringsgruppe, andre fagmiljøer som bidrar konkret opp mot prosjektet, spesielt landbruksfaglig, næringsfaglig og planfaglig kompetanse. Kommunen vil også kunne bidra med støtte til underprosjekter/tiltak. Det har gjennom prosessen ikke vært tydelig hvordan arbeidsfordelingen i praksis skulle gjennomføres, men rådmannen mener at det ved etableringen av styringsgruppa ble tydeligere hvordan arbeidet skulle organiseres og følges opp." Venstre støtter arbeidet som gjøres på Strømmen, men mener midler fra kommunen bør gå til støtte for de konkrete oppgavene som er skissert i det prosjektgruppa har lagt fram. Satsing på Strømmen-grenda er absolutt positivt, men Venstre mener at kommunen bør kanalisere pengene dit og ikke til eksterne konsulenter.

Saken kommer til behandling i Formannskapet 12. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**