Første kommune i Nordland som deltar i en prøveordning med stemmerett for 16-åringer?

Ja, det er det opp til kommunestyret å bestemme. Meløy Venstre har nå sendt en interpellasjon om å søke å få delta i en slik forsøksordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Meløy Venstre har også tidligere skrevet om dette.

Interpellanten har undervist både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i hvordan et kommunestyre fungerer og har opplevd at elevene er oppriktig interesserte og veldig engasjerte. Spesielt i saker som angår de unge.

Interpellasjon til kommunestyret den 26.02.09.

Prøveordning med 16-årig stemmerett ved lokalvalget 2011 i Meløy.

Kommunal- og regionaldepartementet sendte 20. juni i fjor ut en pressemelding hvor departementet vil gå inn for stemmerett for 16-åringer som en prøveordning i utvalgte kommuner.Blant de 20 kommunene som ved utgangen av januar 2009 har meldt sin interesse til å delta i en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved valget i 2011, var det ingen Nordlandskommuner.

Det er ingen som spør om en 40-åring følger godt nok med i samfunnsdebatten, er smart nok eller ansvarlig nok til å få stemme. Stemmerett handler om mer enn å være godt kvalifisert, det er en rett som en har som borger, og som berørt av de avgjørelser som tas. 16-åringer kan dømmes for lovbrudd, og de betaler skatt.

16-åringer har i dag bedre forutsetninger for å delta i folkestyret enn noen gang. Gjennom en god skole og et mangfoldig mediebilde får de kunnskap om samfunnet de lever i som langt overgår det vanlige kvinner og menn hadde da vi fikk allmenn stemmerett i 1913. 16-åringer vet masse om det tilbudet Meløy gir sine innbyggere. De vet mye om skolen, de driver med idrett, er brukere av helsetilbud, og ikke minst kulturtilbud. 16-åringene er aktive deltakere i samfunnet vårt, og har gode forutsetninger til å ta gode avgjørelser ved lokalvalg.

Det er all grunn til at ordningen også gjelder valg til fylkesting — det er nettopp områdene skole, kultur og kollektivtilbud som opptar skoleungdom og som er fylkeskommunes primæroppgaver.

Det norske folkestyret bygger på tanken om at alle borgere har en rett til å delta i utviklingen av samfunnet. Da Venstre fikk innført alminnelig stemmerett for menn i 1898 og for kvinner i 1913, var det utvidelser av folkestyret som vi i Norge i dag er stolte av at vi gjorde. Vi er stolte av at vi gjorde det tidlig. Det er på tide å utvide stemmeretten til 16-åringer!

Forslag til vedtak:

Meløy kommune søker om å bli en forsøkskommune for 16-årig stemmerettsalder ved lokal- og fylkestingsvalget i 2011 jfr. Kommunaldepartementets forsøksordning.

Mari Ann Bjørkli (V)

Under er det bilder fra en 8.klasse som for noen år siden gjennomførte et “kommunestyremøte” hvor de på forhånd hadde fått tilsendt saksliste slik at de kunne sette sette seg inn i sakene på forhånd. Det var et “kommunestyremøte” med akkurat like mange representanter som det er i Meløy kommunestyre og med samme antall partier. Med andre en “tro kopi” av Meløy kommunestyre. Det skal også sies at de matchet de ordentlige kommunestyrereprentantene både i argumentasjon og saklighet.

8.klasse1

Foto: M.A.Bjørkli

8.klasse2

Foto: M.A.Bjørkli

8.klasse3

Foto: M.A.Bjørkli

Innlegg

Foto: M.A.Bjørkli

Foto: M.A.Bjørkli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**