Venstre vil ha et fremtidsrettet samfunn

Venstre vil gjennom krisepakken følge opp klimaforliket i stortinget og forsterke dette. Hovedvekten på tiltak innenfor miljø og klima er en oppfølging av tiltakene i klimaforliket på Stortinget, skriver stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad i et innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Særlig er det viktig med en forsterket innsats på fornybar energi og energiøkonomisering. I tillegg foreslår vi skattestimuli i mer miljøvennlig retning. Et eksempel er bedre avskrivningssatser for investeringer med påviselig klima- og miljøeffekt og egne og bedre satser i SkatteFUNN-ordningen for miljø og klimaprosjekter. I tillegg foreslår Venstre at det meste av den økte samferdselssatsningen som vil røre ved en del av Regjeringens krisepakke må skje innenfor kollektivtransport, jernbane, lavutslippsbiler og trafikksikkerhetstiltak.

Venstre foreslår en rekke målrettede skatteforslag som sikrer konkurranseutsatt norsk næringsliv bedre rammebetingelser. Dette for å gjøre det lettere å behold kompetanse og arbeidskraft i bedriftene. Et helt nytt forslag er å etablere en midlertidig ordning "Bedriftenes konjunkturfond" som gir bedriftene anledning til å sette av hele eller deler av overskuddet fra 2008 slik at det ikke kommer ny beskatning våren 2009, men skyves på og utlignes over noen år. Vi foreslår også en styrkning av SkatteFUNN-ordningen med særlig vekt på den forskning og utvikling som foregår internt i bedriftene. I tillegg foreslår vi lavere arbeidsgiveravgift for lærlinger og reversering av skatteskjerpelser for familiebedriftene på områdene arveavgift og formueskatt som regjeringen har vedtatt skal gjelde fra i år.

Bedre skole

Skolefrukt

Foto: © Monika Adamczyk | Dreamstime.com

Skolen har alltid vært en av Venstres hjertesaker. Venstre vil ha en sterk og god offentlig skole, supplert med private opplæringstilbud. Fellesskolen må holde fast ved den grunnleggende målsetting om at den offentlige skolen må være en møteplass for barn med ulik sosial og kulturell bakgrunn, men også erkjenne at mangfoldet i skolen er positivt og skal verdsettes.

Helt avgjørende for å nå målet om en bedre skole, er at lærerne som skal utføre jobben er motiverte, kompetente og trygge voksne. Lærerne utgjør bærebjelken i skolen som samfunnsinstitusjon. Venstre vil derfor ha lærere med best mulig kompetanse, og ønsker derfor en omlegging og utvidelse av allmennlærerutdanningen. Det bør være strenge opptakskrav. Utdanningen bør også gjøres mer fagrettet, og det bør stilles høye fagkrav til den enkelte lærer for at han eller hun skal kunne undervise i det enkelte fag eller trinn. Et annet viktig område for skolen i fremtiden er å sikre tilgangen på dyktige og erfarne lærere. Venstre vil derfor at det utarbeides en helhetlig rekrutteringsplan for å sikre at vi har et tilstrekkelig antall gode lærere i grunn- og videregående skole i årene som kommer.

Mer til dem som trenger det mest

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Et velferdssamfunn måles alltid etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktig å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det mest. Venstre vil utvide støtteordningene for familier med tunge omsorgsoppgaver og iverksette et bredt tiltaksprogram for barn og unge med adferdsproblemer. For å sikre en verdig alderdom vil Venstre sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de selv vil ved å tilby utvidede hjemmetjenester.

For Venstre er fremtidens store velferdsreform en garantert minsteinntekt, eller borgerlønn, til dem som trenger det mest. Samtidig skal skattesystemet ha et høyt bunnfradrag, noe som vil komme de med lavest inntekt til gode. Dette vil være en sosial og rettferdig skattepolitikk.

Andre N. Skjelstad
Stortingsrepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**