Målrettede forslag for å støtte næringsliv og industri

Stortinget vedtok for kort tid siden regjeringens forslag til tiltakspakke. I den forbindelse fremmet Venstre en rekke forslag som spesielt rettet seg mot konkurranseutsatt industri og eksportrettet næringsliv. Disse tiltakene var et nødvendig supplement til de tiltak Regjeringspartiene har fremmet og som de fikk bred støtte for i Stortinget. Dessverre ville ikke de rødgrønne støtte våre forslag, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Venstre foreslo en målrettet tiltakspakke for eksportrettede virksomheter som har opplevd stor svikt i etterspørselen. Venstre vil blant annet forbedre permitteringsreglene, slik at ansatte i større grad kan veksle mellom dagpenger og arbeid. I dag er kravet at man må være minst 50 % permittert for å få dagpenger, sier Skjelstad. Konsekvensen av dette er at mange bedrifter permitterer fullt ut. For alle partene, både bedriftene, de ansatte og samfunnet er det bedre å legge til rette for fire dagers arbeidsuke og at staten betaler den femte dagen, dersom det passer bedriftene best, sier Skjelstad.

Bedriftsintern opplæring
-Et annet viktig grep er at Venstre vil sette av 100 mill kr ekstra til ulike tiltak for bedriftsintern opplæring. På denne måten kan mange bedrifter beholde ansatte i arbeid og la dem tilegne seg ny kunnskap, i stedet for å permittere dem. Venstre støttet for øvrig regjeringspartienes tilleggsforslag om å utvide antall permitteringsuker til 52 uker (10 uker mer enn Regjeringens opprinnelige forslag på 42 uker), sier Skjelstad.

Investeringer i miljøteknologi
-Venstre foreslo også å opprette et eget investeringsselskap, Klimatek, for å kunne investere målrettet i den type bedrifter vi trenger i framtiden: De miljøvennige teknologibedriftene og i omstilling av bedrifter i mer miljøvennlig retning. Venstre vil i første omgang at selskapet tilføres en investeringskapital på 500 mill kroner og la opp til at private investorer kunne gå inn med en tilsvarende del., sier Skjelstad. Han legger til at dette vil være et velegnet virkemiddel for å investere i klimavennlig teknologi og klimagründere som nå sliter med finansiering.

Målrettede skattelettelser

Finans

Foto: Luth

-Venstre foreslo også en rekke målrettede skatteletter som ville komme norsk næringsliv og konkurranseutsatte eksportnæringer og industri til gode: Venstre foreslo blant annet. økte avskrivningsatser for maskiner, halv arbeidsgiveravgift for lærlinger, styrking av SkatteFunn-ordningen, fjerning av taket i Regjeringens forslag til skattekreditt-ordning, og reversering av innstrammingene i formues- og arveavgift som Regjeringen fikk flertall for i inneværende års budsjett. Venstre foreslår også utsatt innbetaling av 2008-selskapsskatt til 1.8.09 for styrke næringslivets likviditet. Samlet ville dette være virkemidler som virker raskt og ville truffet der smerten nå er størst, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**