Felles politisk plattform 2009-2011

Landbruk og kulturlandskap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i fylket. Landbrukspolitikken omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift, og er viktig for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri.

Norsk landbruk skal drive god og forsvarlig ressursforvaltning, sikker og kvalitetsbevisst matvareproduksjon og bidra til bosetting i Nordland. Bondens arbeid må verdsettes og de som driver landbruk må sikres en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet. En variert bruksstørrelse må fortsatt være mulig. Lokal videreforedling og økologisk produksjon må stimuleres. Fylkesrådet vil bidra til økt forskning og utvikling av nordnorsk landbruk.

Landbruksnæringen er hovedforvalter av kulturlandskapet vårt, og er derfor viktig også for andre næringer som rekreasjon og reiseliv.

De miljøpolitiske målsettingene om levedyktige bestander av de store rovdyrartene må følges opp med gode erstatningsordninger for tap av beitedyr og omstillingstiltak i kjerneområdene for rovdyr.
<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**