Felles politisk plattform 2009-2011

Klima og miljø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Miljø- og klimautfordringene må møtes med et bredt spekter av politiske tiltak. Næringspolitisk må Nordland fylkeskommune utnytte sine fortrinn samtidig som man bidrar til å løse miljøutfordringer. Kunnskap og utvikling av fremtidsrettet miljøvennlig teknologi er en viktig nøkkel til bærekraftig utvikling. Fylkesrådet vil at det skal stilles strenge miljøkrav, men legge til rette for at de gode og fremtidsrettede løsningene skal lønne seg. Stadig mer gods fraktes på veinettet, dette har uheldige konsekvenser på mange områder. Økt bruk av banenettet er derfor en ønsket utvikling, både med hensyn til sikkerhet og miljø. Avgiftspolitikken må legges opp på en slik måte at det blir mer attraktivt å frakte gods på bane enn på vei.

De samarbeidende partier vil:

Utarbeide plan for reduksjon av klimautslipp i Nordland i tråd med regjeringens målsetting, herunder Nordland fylkeskommunes egen virksomhet.
Prioritere løsninger for transport og energibruk som reduserer klimautslippene.
Sette klare miljøkrav ved bruk av anbud, på hurtigbåter, busser og ferger.
Få utredet alternative energikilder for trafikken på Nordlandsbanen.
Arbeide for å få North East West korridoren (NEW) raskt i gang.
Være pådriver i forhold til å få etablert fyllestasjoner og infrastruktur for biodrivstoff og gass i hele fylket.
Ha fokus på naturforvaltning og grønt reiseliv som satsingsområde i næringspolitikken.
<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**