Hvor skal byen vokse – Plan B?

Venstres representant i PNM-komiteen stiller spørsmål om den nye kommunedelplanen er god nok. I sitt spørsmål påpekes mangler og det etterlyses alternative løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål i PNM- (plan,næring og miljø)komité møte 19.mars 2009.

Den 21.januar inviterte Bodø kommune til folke- og debattmøte med tema "Hvor skal byen vokse". I pressemeldingen til dette møtet som misvisende heter "Klart for omkamp om Rønvikjordene" står det å lese:

Nå starter igjen den politiske debatten om hvordan Bodø kommune skal utvikle seg de neste 20 årene, og ikke minst gjelder det bruken av Rønvikjordene.
– Vi på byplankontoret er klokkeklare på at vi ønsker å ta dette omstridte området i bruk for Bodøs befolkning. Enten må vi bygge på Rønvikjordene, eller så må vi gå ut over markagrensa eller ta andre jordbruksområder i kommunen i bruk, sier byplansjef Jørn Roar Moe.

Miljøverndepartementet bestemte i sin tid at Rønvikjordene skulle vernes ut 2010.
– Det er ikke lenge til, og nå må vi komme i gang med debatten om hva disse omstridte jordene skal brukes til, sier Moe, vel vitende om at dette han bli en ny opprivende og langvarig debatt.

Vi som var på debatten og som representerer det motsatte syn av det byplankontoret v/ byplansjef Jørn Roar Moe uttrykker opplevde debatten som fulgte etter presentasjonen som en heller massiv kritikk av en misvisende, villedende og faktavridende fremføring av byplansjefen.

Det finnes offentlige organisasjoner som jobber seriøst for å fremme et mer ballansert syn på hva utvikling av Rønvikjordene kan innebære, enn det byplansjefen til nå har presentert gjennom presentasjon på nevnte folkemøte og det infomateriell Team Bodø har distribuert om reguleringsplanen for nevnte område.

I brev fra Fylkesmannen i Nordland v/ Magne Totland av 19.november 2008 ble man invitert til informasjonsmøte om planarbeid knyttet til framtidig disponering av Rønvikjordene.

I dette skriv står bl.a:
Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har på vegne av Landbruks- og Matdepartementet blitt bedt om å iverksette en planleggingsprosess med sikte på å avklare en mulig framtidig disponering av Rønvikjordene.

Under mandatet nevnes at minimum følgende elementer skal med:
– Økologisk melkeproduksjonsbruk.
– Bynære landbruksrelaterte aktiviteter, som landbruksgründere, økologisk produksjon av grønnsaker, potet og bær, grønn omsorg med mer.

I nevnte planleggingsgruppe sitter representanter for Bodø Kommune og arbeidet skulle gjennomføres innen 31.januar 2009.

Spørsmålet til lederen av Plan, Næring og Miljø komiteen fra undertegnede er da følgende:
1. Hvor er resultatet av planarbeidet til Fylkesmannen, og om dette ennå ikke foreligger når kan det forventes offentliggjort?

2. Senter for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøyskolen i Bodø og andre institusjoner tilbakeviser i stor grad det misvisende CO2 regnskapet framsatt av byplankontoret under folkemøte. Vil byplankontoret ta inn i konsekvensutredningen klimaregnskap med flere variabler?

3. Undertegnede ba i siste PNM-møte lederen om å få en redegjørelse for Vegvesenets påstander om økt trafikkdrap som konsekvens av utbygging utenfor Rønvikjordene. De teoretiske beregningene basert på tallmateriale fra Oslo og Akershus som Konsekvensutredning Rønvikjordene viser til er svært dårlig redegjort for, og et slik seriøst tema fortjener vel mer enn en knapp side utredning med svært vage og runde betraktninger. En dypere redegjørelse har man ennå ikke sett noe til, men kanskje det blir framlagt i et kommende PNM-møte?

4. Med de signalene samarbeidspartiene til arbeiderpartiet på nasjonaltnivå gjennom Soria Moria erklæringen, på fylkesnivå og på kommunenivå (både med tidligere og nåværende) samarbeidspartiers støtte til aksjonsgruppen for Bevaring av Rønvikjorden, samt på grunnlag av responsen fra folkemøte vil lederen av PNM-komiteen og Planutvalget be eller oppfordre byplankontoret til en noe bredere og mer ballansert konsekvensutredning for Rønvikjordene, eller sagt på en annen måte vil de komme med en tydeligere plan B?

Terje Cruickshank
Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**