Møtereferat styremøte 2. februar 2009

Rakkestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Referat styremøte

Dato : 02.02.2009

Tilstede; Jan Tore Gjøby, Alban Gjegji, , Ola W. Krogh, Heidi Lyngstad (ref.)

Observatører: Kjersti Svendsen, Laila Holtet

2009/1) Jan Tore legger ut kommunestyre kalender på hjemmesiden i forbindelse med opplæring av ny nettverksansvarlig; Heidi Lyngstad.

2009/2) Styremøte legges til første gruppemøte i måneden, Jan T. Sender ut saksliste fredagen før. Heidi fører referat som legges ut på hjemmeside og gjennomgåes ved neste styremøte.

2009/3) I løpet av Mars skal vi planlegge møte for Indre Østfold venstre som skal være i Rakkesatd i Mai.

2009/4) Jan T sender ut saker vi bør snakke sammen om før Årsmøtet i ØV.

2009/5) Forslag om å velge inn varamedlem til styret i den hensikt å få inn fler. Forslag om vedtektsendring og evt valg tar vi opp i august/ september.

2009/6) Venstres opplysningsforbund oppfordrer alle lokallag til å benevne styre- og gruppemøtene for “kurs”, slik at det kan søkes om midler. Laila Holtet velges inn som opplæringsansvarlig. Hun skal loggføre styre- og gruppemøter og søke om disse midlene.

2009/7) Forslag om å lage en årsplan/ årshjul, med grunnpunkter, arbeidsplan og temaer vi ønsker å jobbe med. JanT. sender begynnende tankekart til Heidi. Heidi lager et forslag til neste styremøte.

2009/8) Gjennomgang av miljøkampanje og skolekampanje v/ neste styremøte: hvor langt har vi kommet? Heidi og Ola har ansvar for å organisere og gjennomføre. De tar selv kontakt med de de synes det er behov for.

2009/9) Alban fremmer forslag om å holde et arkiv. Enighet om å “arkivere” referatene på hjemmeside/ venstre +, i tilegg holder nettverksansvarlig/ sekretær en perm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**