Eiendomsutvikling og kommuneplan

I formannskapets møte gikk posisjon i mot rådmannens forslag til vedtak når det gjaldt utviklingen av en kommunal eiendom i Fenstad. Nes Venstre støtter rådmannen og ber posisjonen tenke seg om en gang til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

I formannskapets møte vedtok posisjon følgende:

“Nes kommune utarbeider intensjonsavtale med FiF med formål om at Grindermåsan stilles til disposisjon for planlagt eldreboligprosjekt, tomter m.m.
Intensjonsavtalen skal avklare formaliteter knyttet til utvikling av området, bl.a. krav om at endelig avtale skal inngås med et registrert foretak/organisasjon.”

Nes Venstre mener at dette er en sak som bør håndteres i kommuneplanen. Etablering av boliger for eldre vil medføre behov for hjemmebaserte tjenester.

Sentral plassering av omsorgsboligher i forhold til servicefunksjoner for å unngå lang reiseveg er premisset Husbanken gir i sitt rundskriv i 2001 når det gjelder finansiering. Dette premisset har ved flere anledninger blitt forbigått av posisjon, noe som har medført at vi har omsorgsboliger fire ulike steder i Nes: Haga, Opaker, Vormsund og Årnes. Nes Venstre vurderer det som lite hensiktsmessig å etablere denne type boliger enda ett sted.

Omsorgsboligene er universelt utformet og har overtatt for de tidligere trygdeboligene. Begrepet eldreboliger benyttes ikke av Husbanken, og inneholder ingen formelle krav til utforming. Vedtaket posisjonen fattet i formannskapet er dermed uten konkrete krav til prosjektet og utbygger står fritt til å bygge hva de vil. Så lenge de kaller det eldreboliger vil de få tomten gratis av posisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**