– Uforpliktende på jernbane i NTP

Regjeringas forslag til NTP som ble lagt fram i dag gir ikke det ønskede løftet for jernbanen i Trøndelag, og sier lite om langsiktige ambisjoner for strekningen Trondheim-Oslo med tog.
– Jeg ønsker meg en tydelig ambisjon på kutt i reisetida mellom Trondheim og Oslo slik at jernbanen kan bli en reell konkurrent til flyet, sier Venstres stortingskandidat i Sør-Trøndelag, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

– En realistisk ambisjon er en reisetid på 4 timer innen 2020. All transportvekst i og mellom de største byene bør i framtiden skje med jernbane og kollektivtrafikk, ikke med økt bil- eller flytransport. Venstres mål er å doble gods- og persontransporten med jernbane innen 2020. Da må jernbanen bygges ut og oppgraderes. Utbyggingen av jernbanen må skje i form av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter. Det vil på kort sikt gi store gevinster for framkommelighet og miljø rundt de største byene, og samtidig være starten på et framtidig nett av høyhastighetstog mellom de store byene, sier Melby.

I Venstres programutkast står det følgende:
"Reisetiden Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim skal ikke være mer enn 4 timer og reisetiden Oslo-Kristiansand ikke mer enn 3 timer i 2020."

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Ole Morten Melgård

– En stor mangel i NTP for å nå dette målet, er at Regjeringa ikke har satt av ei krone til Rørosbanen. For å få til en satsing på persontrafikk på Dovrebanen, er det nødvendig å få mer gods over på Rørosbanen, men da må denne elektrifiseres, sier Melby. I planen står det (s. 253): “Lokalt er det gjort vurderinger omkring mulighetene for elektrisisering av Rørosbanen. For å sørge for tilstrekkelig framføringskapasitet på jernbane i korridoren med særlig henblikk på å møte godstransportens behov må den videre utviklingen av Rørosbanen og Dovrebanen ses i sammenheng.” – Dette er uforpliktende og spinkelt fra Regjeringa, sier Melby.

Når det gjelder Trønderbanen, så legger planen opp til en utbedring av denne, men først mot slutten av planperioden. På side 258 står det: “Ytterligere moderniseringstiltak, som for eksempel elektrifisering av Trønderbanen, vil bli vurdert i andre del av planperioden.” – Elektrifisering er et nødvendig tiltak for å få reisetida mellom Trondheim og Steinkjer ned mot 1 time, men heller ikke her vil Regjeringa forplikte seg, de vil kun vurdere det, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**