Fritt skolevalg i Åmot?

Overføring av elever mellom skoler sto på sakslisten til kommunestyremøte den 11.03.2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rådmannen la frem følgende innstilling til hovedutvalg i oppvekst og kultur den 03.03.2009:

For å sikre et godt skoletilbud i grendene opprettholdes dagens eksisterende skolegrenser. Søknad om overflytting til annen skole innen kommunen kan kun innfris med bakgrunn i særskilte grunner.

Åmot Venstre la fram forslag om ny innstilling i samme møte:

Åmot kommune skal praktisere fritt skolevalg, dvs. rett til å gå på den skolen som ligger nærmest. Elever kan søke seg til andre skoler i skolekretsen på det grunnlag som er nødvendig.

Saken ble debattert i kommunestyremøte den 11.mars 2009 og utsatt til neste kommunestyremøte i april.

Valgfrihet er et viktig prinsipp og Åmot Venstre ønsker fritt skolevalg i Åmot kommune. Det innebærer rett til å få plass på den geografiske nærmeste skole, men også rett til å velge skole uavhengig av geografi, så fremt skolen har kapasitet til dette. Denne retten til å velge skole innebærer ikke rett til å bytte i løpet av skoleåret eller automatisk rett til fri skoleskyss når annen skole enn den nærmeste velges. En forutsetning for fritt skolevalg er åpenhet rundt skolens kvalitetsnivå.

Åmot Venstre mener at rådmannens innstilling er en innstramning av dagens parksis og en begrensning i forhold til foreldre som kjenner sine barn best. Åmot kommune bær derfor grundig begrunne hvorfor slike valg eventuelt ikke kan etterkommes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**