Venstre vil sikre foreldre retten til friere skolevalg

Tønsberg Venstre vil gå inn for å oppheve rådmannen sin innstilling om å nekte foreldre fra Råel/Fagervik å benytte seg av det friere skolevalget.

Les kronikken i TB fra 21.mars, her kommer Tønsberg Venstre sitt syn i debatten ang friere skolevalg i Tønsberg kommune frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les om saken i Tønsberg Blad

Tønsberg Venstre vil i utvalget for barn og unge gå inn for å oppheve vedtaket fra administrasjonen, og tillate foreldrene fra Råel/Fagervik å benytte seg av det friere skolevalget, dersom det er plass på skolene de søker sine barn til.
Venstre er undrende til administrasjonen i denne saken. Prinsippet om friere skolevalg ble bekreftet i budsjettmøtet i desember 2008. Da må selvfølgelig dette vedtaket følges opp. Kommunen kan ikke være så uforutsigbar at den ikke følger sine egne politiske vedtak.
Venstre mener at foreldre i utgangspunktet skal ha rett til å velge nærskole for sine barn, og styret i Tønsberg Venstre mener derfor at Tønsberg må tilby et friere skolevalg. Ut fra den økonomiske situasjonen, og forutsigbarhet for skolene går styret i Tønsberg Venstre ikke inn for fritt skolevalg, men for friere skolevalg. Denne forskjellen er viktig å merke seg. Venstre vil gi foreldre en rett til å bytte skole, så lenge det er plass på skolen de bytter til. Dersom bytte fører til at en skole må opprette nye klasser, for at bytte skal la seg gjennomføre, kan ikke Tønsberg Venstre se at det i dagens økonomiske situasjon kan la seg forsvare.
I forlengelsen av debatten om friere skolevalg, mener Venstre at en finansieringsmodell, som legger opp til en ren elevsjekkmodell, der alle pengene skal følge eleven er feil. En slik type finansiering går Venstre verken inn for på skolesektoren eller helsesektoren. Her trekker Venstre et klart skille mot Frp, som ofte har ment at både skoler, sykehjem og sykehus skal finansieres på den måten.
Det er viktig å merke seg at den som går inn for en ren stykkprisfinansiering i realiteten legger ned mange skoler, siden det på flere skoler da ikke vil være et økonomisk grunnlag for å drifte skolen.
Venstre er svært bekymret for situasjonen som Tønsberg skolene har kommet i, og meldinger om at skolene vil få store problemer med å holde budsjettet sitt neste år bekymrer Venstre. Administrasjonen har varslet en ny fordelingsnøkkel av ressursene til skolene, og det blir interessant å få den opp til politisk behandling.
Venstre hilser skolestrukturdebatten som nå kommer velkommen. Dette blir et svært viktig arbeid der opptaksområder og prinsippet om friere skolevalg må diskuteres.

hilsen
Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø

Foto: Privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**