Hølen skole forblir i Hølen, men…

Det er mange spørsmål etter at Posisjonen garanterte for at Hølen skole skal ligge i Hølen i fremtiden også. Det er påfallende at de som har stelt i stand kaoset beskylder Hølenfolket for å være lettskremte og angstfylte, mens de selv fremstår som frelsere…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Først må vi i Venstre gratulerere alle som er engasjerte i denne saken med et meget godt resultat for Hølen. Det blir en prosess der alle ser ut til å få uttale seg og påvirke saksgangen. Det er på høy tid at Hølen skole blir tatt alvorlig, men det er forsatt mange løse tråder.

Trafikkavvikling, barnehagebeliggenhet, skolebygningen og inneklima. Barnehagebeliggenheten vil forsinke prosessen. Det er ikke slik som Ludvigsen sa, at barnehagen ikke vil forsinke prosessen. Hvis man skal dimensjonere anlegget for 80 barn ekstra, med påfølgende trafikkavvikling og bygninger, vil nok det nye anlegget kreve omfattende endring i infrastruktur. Parkeringsplasser og snuplass skal være adskilt fra lekeområder og idrettsbane. Dette krever større områder enn det er areal i dag. Hvordan skal de positive synergieffektene veie opp for disse utfordringene?

“Skolebygningen er et signalbygg” sa Gunnar Aune. “Hvis noen river bygget, lenker vi oss fast” sa en representant for de “unge i Hølen”. Det er ikke vanskelig å forstå at den gamle bygningen er en bauta i Hølen. Ser man historisk på denne bygningen har den vært brukt til rådhus, bystyresal og ordførerkontor den gang Hølen var egen kommune og bibliotek. Byggeskikken som er brukt er også av historisk interesse. Bygget står på en naturgrunnmur som det finnes færre og færre bygg som står på. Venstre mener at bygget er av en slik karakter at man skal strekke seg langt for å beholde fasaden og særpreget til dette bygget.

Inneklima er en vanskelig sak. Utfordringen ligger i å finne gode løsninger som alle kan leve med. Det er slik at en elev med lærevansker, grunnet inneklima, er en for mye. Vi må vokte oss vel for å innta en utilitaristisk holdning der vi kan ofre noen få, bare summen av tiltakene blir positive for flertallet. Vi i Venstre mener at enkeltindividene må tas hensyn til. Felleskapet er bare en betegnelse på mange individer som forener seg. Vi må aldri falle for fristelsen, slik enkelte partier gjør, å behandle elevene som en gruppe og ikke enkeltindivider.

Venstre skal i fortsettelsen av denne saken holde fokus på kultur, historie og at alle blir hørt i saken. Barnekonvensjonen, opplæringsloven og forvaltningsloven skal ligge til grunn for alt arbeid som blir gjort og alle vedtak som blir fattet.

Venstre mener selv at vi har påvirket resultatet i positiv retning og takker for innspill i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**