Vestby Venstre Program 2023-2027

Grønne Levende Vestby

Innledning

Vestby er en kommune i vekst, og det er kjempebra. Vi ønsker flere innbyggere velkommen, men vi vil gjøre det på en måte som tar vare på særpreget til tettstedene i kommunen vår: Son, Hølen, Garder og Hvitsten. Isteden for å stadig presse på med nye utbygginger der vil vi at befolkningsveksten skal skje i Vestby. Her vil vi at de fleste nye boligene skal bygges og vi vil derfor gjøre det rimeligere å starte bedrift i Vestby sentrum. Arbeidsplassene må følge boligutbyggingen.

Nærnaturen vår skal vi også ta vare på, enten den ligger på Pepperstad, Liabråten eller ved Sletta i Son. Det er naturen og tettstedene som gjør oss til en attraktiv tilflytterkommune, og det må vi bevare. Det samme gjelder Oslofjorden, der vi sammen med nabokommunene må brette opp ermene for å få en slutt på forurensingen og forsøplingen som ødelegger naturen og fiskebestandene.

Skoletilbudet vårt er allerede veldig godt, men ikke alt passer for alle. Derfor vil vi gi både elever og lærere mer valgfrihet til å velge den skolen de har lyst til å gå på og til å eksperimentere med nye læringsmetoder. Det viktigste for å få til en skole med mer valgfrihet er å sikre at vi fortsatt får rekruttert dyktige lærere. Derfor vil vi presse på for at kommunene øker lønnen til lærerne i forhandlinger og at lærerne får tilgang på kompetansepåfyll slik at de kan fortsette å utfordre elevene i kommunen vår med nye tanker og ideer.

For oss betyr det ingenting hvem som eier barnehagen, det viktige er at den gir et godt tilbud til barna våre. Vi mener Vestby trenger både private, ideelle og kommunale barnehager. Dette gir mer valgfrihet i hverdagen. Samtidig er det noen som ikke får plass til barna sine når de ønsker å starte i barnehage. Vi vil innføre løpende opptak for alle barnehager i Vestby kommune. I tillegg vet vi hvor viktige lærerne er for barna våre, og vil prioritere å gi dem det kompetansepåfyllet de trenger for å gi barna et spennende tilbud som ivaretar gleden ved læring.Vestby kommune står overfor harde prioriteringer i årene framover, og det finnes nok av partier som bare vil bruke mer, uten en tanke for hvor de pengene skal komme fra. Vi har også områder vi vil satse på, men har fremdeles ikke tenkt å være uansvarlige med fellesskapets midler. Derfor kommer vi til å presse på for mer automatisering av rutinetjenester i kommunen, mer bruk av helseteknologi for å gi helsepersonell mer tid med pasientene, og for nye samtaler om en storkommune i Follo, med bedre økonomi og større fagmiljøer som kan tilby de tjenestene du fortjener

Kapittel 1 – Vestby skal bygges opp, ikke ned

Vestby vokser, og det er fantastisk. Men vi må konsentrere utbyggingen i Vestby, ikke klatte på tettsteder som Son, Hølen, Garder og Hvitsten. Vi gjør det gjerne enklere å bygge ut allerede regulert utbyggingsareal, men for at Vestby kommune skal forbli så populær må vi ta vare på særpreget til disse tettstedene og verne nærnaturen vår, for eksempel ved Pepperstad, Liabråten og ved Sletta i Son.

Venstre vil:

 1. Bygge Vestby i tråd med sentrumsplanen og vedtatte strategier for kommunen.
 2. At 80% av vekst realiseres i Vestby sentrum, ikke i andre områder.
 3. At etablering av næringsarealer og boligområder ikke skal få skje på bekostning av natur, kulturlandskap og friluftsliv.
 4. At Vestby kommune blir arealnøytral, i samarbeid med omkringliggende kommuner
 5. Stille krav om arealregnskap ved alle nye prosjekter.
 6. Bygge et sammenhengende nettverk av sykkelveier i kommunen og premiere bruk av sykkel som hverdagstransport.
 7. At reguleringsplaner for Son, Hvitsten og Hølen verner tettstedenes særpreg, samtidig skal det være lettere å bygge i allerede regulerte områder.
 8. Styrke de regionale planene slik at vi kan drive helhetlig arealplanlegging på tvers av kommunegrenser.

Kapittel 2 – et næringsliv for fremtiden

Vi vil at den store boligutbyggingen skal skje i Vestby. Derfor er det også her vi vil legge til rette for flere arbeidsplasser. Vi ønsker ikke å detaljstyre  næringslivet, men skal samarbeide med de på en måte som gir dem muligheten til å ansette flere i kommunen vår. Vi kommer til å jobbe for at det blir billigere å etablere seg i sentrum av Vestby enn andre steder i kommunen, og vi vil bruke kommunens innkjøpsmakt til å lokke flere små og grønne bedrifter til Vestby.

Venstre vil:

 1. Ha raskere saksbehandling i kommunen for næringslivet.
 2. Gi bedrifter tilbud om en fast kontaktperson i kommunen som kan svare på spørsmål og hjelpe.
 3. Gå sammen med de andre Follo-kommunene om et regionalt næringsfond.
 4. Sikre nyoppstartede bedrifter tilgang på fleksibelt kontorareal i en oppstartsfase.
 5. Redusere lokal beskatning av bedriftene.
 6. invitere næringslivet til dialog og samarbeid som går lenger enn å regulere næringsareal
 7. Utrede muligheter for at bedrifter som etablerer seg i Vestby sentrum får midlertidig fritak for eiendomsskatt.
 8. gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner.
 9. dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokale småbedrifter kan delta i anbudskonkurransene
 10. eksperimentere med nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning
 11. investere i en sterk forbedring av kommunens digitale tjenestetilbud gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor
 12. Ha fokus på å bygge opp infrastruktur som bedriftene trenger, uten at det unødig går ut over miljøhensyn.
 13. Forbedre kollektivtilbudet og sykkelveiene for å gjøre det enklere å pendle miljøvennlig.
 14. Gjør det lettere å etablere uteservering, også på torget i Son.

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Bor du i Vestby så skal du få muligheten til å jobbe. Møter du Nav i vår kommune så skal de få ressursene og muligheten til å gi deg tilpasset veiledning og oppfølging. En av de beste måtene vi gjør det på er å automatisere flere rutineoppgaver hos Nav, slik at saksbehandlerne kan bruke mindre tid på papirarbeid og mer tid på deg. Vi vil gi Nav mer rom til å prøve ulike løsninger og nye metoder. Vi vil styrke samarbeidet mellom Nav og næringslivet, og innrette sosialtjenestene slik at de passer til hvert enkeltmenneskes behov.

Venstre vil:

 1. Bedre lønnsvilkår for kvinnedominerte og lavtlønte kommunale stillinger.
 2. At kommunen sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet, ved å ta inn flere lærlinger, tilby praksisplasser og deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.
 3. At kommunen gjennomgår hvilke oppgaver kan brukes til praksisplasser og arbeidstrening for lokale ungdommer.
 4. Gi folk raskere og bedre oppfølging hos Nav ved å gi saksbehandlerne bedre verktøy som automatiserer og forenkler arbeidet deres.
 5. Gi NAV rom og mulighet til å gjøre forsøk, og ta i bruk nye metoder som kommer den enkelte innbygger til gode, med spesielt fokus på oppfølging av barnefamilier gjennom eget familieteam som samarbeider med andre deler av kommunen som er i kontakt med barna i utsatte familier.
 6. At barna har fritidsaktiviteter og utstyr de trenger for å føle seg som andre barn og at NAV skal ha økonomisk rom til å legge til rette for dette.
 7. Bruke mer ressurser på sosialtjenester for å yte tett og individuell oppfølging for å hjelpe flere ut i ordinært arbeid. Øke fokus på kvalifiseringsprogrammet ved egne ansatte med dette fokus.
 8. Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskap.

Kapittel 3 –  en god oppvekst og en skole som fremmer motivasjon

Barnehager

For oss betyr det lite om hvem som eier barnehagen, det viktige er at den gir et godt tilbud til barna våre. Vi mener Vestby trenger både private, ideelle og kommunale barnehager. Dette gir mer valgfrihet i hverdagen. Samtidig er det noen som ikke får plass til barna sine når de ønsker å starte i barnehage. Vi vil innføre løpende opptak for alle barnehager i Vestby kommune. I tillegg vet vi hvor viktige lærerne er for barna våre, og vil prioritere å gi dem det kompetansepåfyllet de trenger for å gi barna et spennende tilbud som ivaretar gleden ved læring.

Venstre vil:

 1. Ha løpende barnehageopptak for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
 2. Åpne for at SFO og enkelte barnehager kan ha utvidet åpningstid dersom mange foreldre ikke bare jobber på dagtid.
 3. Gjennomføre en prøveordning med helge- og døgnåpne omsorgstilbud for barn, med en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
 4. Styrke alderstilpasset opplæring for barn om kropp, seksualitet, identitet og følelser fra og med barnehagealder.
 5. Gi søskenmoderasjon til familier som har barn i både barnehage og skolefritidsordning.
 6. Tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte for å sikre kompetanse blant de ansatte i barnehagen som ikke har formell utdanning.
 7. Støtte kommunens barnehage til å utvikle mer digital kompetanse.
 8. Jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere.
 9. Styrke barnehageansattes kompetanse om barn med høyt læringspotensial.

Grunnskolen

Mer valgfrihet i skolen er noe vi er veldig opptatt av. Vi vil innføre fleksibel skolestart for alle barn, noe som betyr at det er modenhet og utvikling, ikke bursdagen, som bestemmer når barnet ditt skal begynne på skolen. Vi vil gi fritt skolevalg fra og med første klasse og gjøre det mulig å hoppe over eller ta igjen et skoleår, alt etter hva ditt barn trenger. Lærerne må også få mer frihet, blant annet til å prøve ut nye læringsmetoder. Skal vi klare å lage et slikt opplegg med mer valgfrihet må vi gjøre det mer attraktivt å bli lærere. Vi vil gjøre alt vi kan for at KS, som forhandler om lønn for lærerne, og der Vestby kommune er representert, skal øke sine lønnstilbud til lærerne. Psyko-sosiale oppgaver bør utføres av miljøterapeuter og spesialpedagoger så lærere får fokusere på undervisning,  med stor frihet til å finne gode løsninger sammen.

Venstre vil:

 1. Gi KS og staten tydelige signaler om at lærere må motta mer i lønn dersom vi skal kunne rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen.
 2. At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i skolen fram til de får en formalisert kompetanse.
 3. Åpne for fleksibel skolestart for barn, bestemt ut fra modenhet og utvikling.
 4. Fritt skolevalg fra 1. Klasse.
 5. Myke opp overgangen mellom barnehage og grunnskole ved bruk av metoder som lekbasert læring.
 6. Sikre at barn som kan lese, skrive eller regne ved skolestart, får utfordringer tilpasset sine forkunnskaper fra første skoledag.
 7. Lage en plan for å sikre et bedre skolebibliotek tilbud i samarbeid med Vestby og Son Bibliotek.
 8. Sørge for økt fleksibilitet i vurderingssituasjoner, slik at alle får vist læringsutbytte på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 9. Åpne for å kunne ta om igjen eller hoppe over klassetrinn dersom nivå og faglig utvikling tilsier det.
 10. Styrke tilbudet om forserte løp og talentsatsninger og legge til rette for at elever som trenger det, kan ta færre fag over lengre tid.
 11. Tilrettelegge for et sterkere samarbeid mellom fritidsaktiviteter og skole, spesielt i barneskolen.
 12. Styrke samspillet mellom offentlige og private aktører for å sikre et mangfoldig opplæringstilbud.
 13. Støtte forsøksordninger med nye valgfag på ungdomsskolen, både teoretiske og praktiske, i samarbeid med VGS
 14. Styrke samarbeid mellom skolen og kulturskolene og bibliotek
 15. Gi gratis skolefritidsordning til lavinntektsfamilier.
 16. Ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elevene informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet.
 17. Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse som er organisert i et et skolemiljøteam, etter modell fra Nordre Follo
 18. Gi en god alderstilpasset seksualitetsundervisning gjennom hele skoleløpet gjennom samarbeid med helsetjenestene.
 19. Tilby gratis prevensjon og sanitetsprodukter på ungdomskolen

Kapittel 4 – trygghet og omsorg i Vestby

Helsetjenester og psykisk helse

For å gi et godt helsetilbud tilpasset pasientens behov må vi øke dagens bemanning og se på om vi kan legge om turnusordning slik at det blir mulig for flere å stå i heltidsstillinger. Psykisk helse har blitt en stadig større utfordring i kommunen vår og vi vil prioritere et lavterskeltilbud der folk lett skal kunne få den umiddelbare hjelpen de trenger. Krisesentrene er et annet lavterskeltilbud som vi vil prioritere å finansiere i tråd med de viktige oppgavene de har i lokalsamfunnet vårt.

Det ligger mange barneverninstitusjoner i Vestby. Dette gir en spesiell utfordring for skolene ved at disse barna skal ha riktig hjelp for å kunne ha utbytte av undervisningen og å for å ivareta et godt skolemiljø.

Venstre vil:

 1. Tilby sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere en arbeidshverdag hvor det er mulig å stå i heltidsstilling, blant annet gjennom å se på alternative turnusordninger, økt bemanning og avlastning for arbeidsoppgaver som kan løses av andre yrkesgrupper.
 2. Utrede om PPT gir god nok hjelp til elever som sliter i skolen;  økonomi skal ikke være styrende for om barn får den hjelpen de har krav på etter loven. 
 3. Sikre at kommunen har et godt lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager.
 4. Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.
 5. Bruke kommunepsykologene i det forebyggende folkehelsearbeidet.
 6. Bygge ut FACT-tjenesten (fleksibel aktiv oppsøkende behandling).
 7. Sørge for at ferieavvikling og turnus ikke skal påvirke adgang til et godt helsetilbud.
 8. Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet, skal få et fast antall personer å forholde seg til når de trenger det.
 9. Ha et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at man kan få en bolig som er tilpasset etter hvor godt man klarer seg selv.
 10. At krisesentrene sikres nødvendige ressurser for drift i lokaler som oppfyller lovkrav.
 11. At det må finnes barnehus innenfor akseptabel reisevei.
 12. Sikre bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)
 13. At kommunen skal følge statens veiledende satser for sosialstønad.
 14. At kommunen er åpen for private tilbydere av BPA-tjenester.
 15. At det opprettes en stilling som familierådskoordinator i kommunen og at det settes av ressurser til å holde familieråd (Etter modell av Frogn kommune).
 16. At ressursene økes til at familieterapeuter kan utføre tiltak i familien ved behov.
 17. At barnevernet har fokus på å ansette barnevernsansatte med minoritetsbakgrunn for å kunne gi bedre hjelp til minoritetsbefolkningen og bygge ned frykt for barnevernet
 18. At barnevernet har ressursene de trenger til å bruke kulturtolk

Lokal ruspolitikk

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Bruk og avhengighet bør møtes med hjelp og behandling framfor fordømmelse og straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling, legge til rette for rustestingsapparater og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.

Venstre vil:

 1. Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og nødvendig behandling for dem som ønsker det, uten ventetid.
 2. Satse på rusforebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
 3. Gjennomføre et regionalt forsøksprosjekt i Follo med alternative straffereaksjoner for rusbruk.
 4. Samarbeide med allerede etablerte offentlige tjenester om å etablere brukerrom for rusavhengige.
 5. Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
 6. Jobbe for å etablere anonyme tilbud om rusmiddeltesting for å forhindre bruk av farlige stoffer.
 7. At det er egen ruskonsulent ved NAV og i barnevernet.
 8. At det er egnede langvarige og midlertidige boliger for de tyngste rusmisbrukerne.

Økt frihet i alderdommen

Hver enkelt av oss har ulike ønsker om og forventninger til hvordan alderdommen vår skal være. Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve et så fritt, selvstendig og innholdsrikt liv som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud som er tilpasset behovene og interessene deres, dekket av det offentlige.

Venstre vil:

 1. Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og bestemme sin egen hverdag.
 2. Satse på hjemmerehabilitering slik at eldre raskest mulig kan komme tilbake i vanlig form etter sykdom og skade.
 3. Stimulere til at flere eldre bestemme hvordan de skal bo, blant annet ved å legge til rette for nye typer boliger med mer fellesskap.
 4. Legge til rette for at sykehjem og omsorgsboliger har et tilpasset tilbud som reflekterer enkeltmenneskers interesser og ønsker.
 5. At kommunen blir mer demensvennlig og tilbyr avlastning for pårørende og aktivisering for personer med demens.
 6. Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
 7. Være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale sykehjem.
 8. Sørge for at maten på bo- og omsorgshjemmene har høy kvalitet og er tilpasset den enkeltes vaner og ønsker, blant annet ved å involvere beboerne så langt som mulig ved måltidene.
 9. Ha et rikt aktivitetstilbud på bo- og omsorgshjemmene som er tilpasset det mangfoldet av mennesker som bor sammen de siste årene av livet.
 10. Gi tilbud om GPS-sporing for å øke radiusen og friheten til de eldre der det foreligger samtykke.

Kapittel 5 – mer natur i Vestby

Vi skal stanse tap av natur. Vi skal bli et lavutslippssamfunn. Også i Vestby. Vi vil stanse all nedbygging av natur i Vestby, og vil føre en politikk som gjør at kommunen vår holder sin del av avtalen om å kutte i klimagassutslipp. Vi vil ikke la arter eller viktig natur forsvinne fra Vestby, og vil tenke naturvern sammen med de andre kommunene i Folloregionen. Kommunen er også en viktig innkjøper av varer og tjenester i lokalsamfunnet vårt, og vi vil at kommunen skal gå i front på å stille strenge klimakrav. Kommunens evne til å fullføre sin viktige samfunnsberedskapsrollen bør styrkes.

Venstre vil:

 1. Stanse nedbygging av natur i Vestby
 2. Legge til rette for mer vern av naturområder
 3. Reetablere mer natur i både Vestby og Follo
 4. At Vestby kommune blir arealnøytral, i samarbeid med omkringliggende kommuner
 5. Kartlegge natur i kommunen og innføre naturbudsjetter
 6. Stille krav om erstatningsarealer ved tap av verdifull natur.
 7. Føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturarealer.
 8. Forby all nedbygging av myr i Vestby og Follo.
 9. Forsterke klimabudsjett og klimaregnskap i Vestby kommune og underlegge dette revisjon
 10. Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser og styrke kommunens kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser
 11. Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre, og åpne for at kommunen også kan kreve dette i private utbygginger
 12. Bekjempe fremmede arter
 13. Arbeide for å redusere lysforurensing
 14. At omregulering av natur og landbruksareal bare vurderes i tilfelle viktige samfunnskritiske formål
 15. Kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak
 16. Gjennomgå og styrke samfunnsberedskapen og oppgradere planer som har med naturkatastrofer, store ulykker, terror og krigslignende situasjoner å gjøre
 17. Stille krav til Akershus fylke om billigere, bedre og utslippsfri kollektivtrafikktilbud

Lokal energiproduksjon og energieffektivisering

Vi vil få opp produksjonen av fornybar energi i kommunen vår. Her kan det offentlige og private jobbe sammen for at mer fornybar energi kan produseres her hjemme. Kommunen kan oppnå store klima- og energikostnadskutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Vi vil ha slutt på energisløsing i kommunen og vil gjøre det enklere og rimeligere for innbyggerne å redusere energiforbruk.

Venstre vil:

 1. Sette opp solceller og vindturbiner på alle egnede offentlige bygg.
 2. Tilby utbyggingsareal for prosjekter som prioriterer miljøvennlige løsninger
 3. Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold
 4. Kartlegge om det er mulig å forenkle lokale regler slik det blir enklere å legge solceller på tak i private hjem.
 5. Etablere et regionalt klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger i Follo-regionen basert på private initiativ.
 6. Stille krav om energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
 7. Innføre støtteordninger for rentbrennende peiser eller alternativ oppvarming for å redusere svevestøv.
 8. Miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM-standarden eller tilsvarende strenge miljøstandarder.
 9. Jobbe for å redusere offentlig energibruk, for eksempel ved å bruke sensorstyrt belysning i offentlige bygninger og langs veier.

Vi skal redde Oslofjorden

Oslofjorden er en fantastisk ressurs. Den er sentral for vår historie og kultur. Dessverre er fjorden i dårlig stand.  På grunn av forurensing, avrenning og klimaendringer er fjordens naturtilstand dramatisk svekket. Vi må redde Oslofjorden.

Vi kommer til å stille tøffe krav om at avløpsvann må gjennom nitrogenrensing før det kan slippes ut i fjorden. Samtidig vil vi opprette forbudssoner for all fisking i områder der fiskebestanden er truet med utryddelse. Oslofjorden er et felles ansvar for kommunene langs fjorden, fylkeskommunen og staten. Vi kommer til å jobbe for at alle samles rundt felles tiltak som skal sikre at vi redder fjorden.

Venstre vil:

 1. At offentlige krav til grad av nitrogenrensing av avløpsvann til Oslofjorden gjøres strengere
 2. At det stilles offentlige krav om at kommunene i vår region jobber sammen om felles løsninger for nitrogenrensing av avløpsvann på tvers av kommunegrensene
 3. Redusere avrenning gjennom samarbeid med landbruket for å etablere konkrete løsninger
 4. Innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter
 5. Jobbe for et forbud mot bunntråling i Oslofjorden for å redusere belastningen på det marine økosystemet
 6. Opprette forbudssoner for all fisking i samarbeid med andre kommuner
 7. Bekjempe fremmede arter som blant annet stillehavsøsters
 8. Bedre allmennhetens tilgang til strandsonen
 9. Stanse Kystverkets planer om utgraving av Espenesgrunnen
 10. At staten skal bidra til å dekke deler av regningen for nødvendige investeringer til Nitrogenrensing
 11. Utrede hvordan Sonskilen kan fortsette å være tilgjengelig for alle: båtgjester, badegjester, barn og unge, og fergen.
 12. Sørge for at Vestby oppfyller kravene i “Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv”.

Kapittel 6 – Et levende lokalsamfunn

Demokrati og åpenhet

Venstre mener at avgjørelser bør tas så nær dem det angår, som mulig. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, transparente og tilgjengelige for folk flest. Vi vil styrke innsynet i og åpenheten rundt beslutningene som tas. Kommunene i Follo-regionen er for små til å hevde seg og kunne tilby de tjenestene som innbyggerne våre fortjener. Vi vil derfor åpne for en ny Follo-kommune.

Venstre vil:

 1. Være en pådriver samtaler med nabokommuner om tettere samarbeid på flere områder, inklusivt mulig sammenslåing
 2. Sikre streaming av alle politiske møter
 3. Etablere en digital “torg” for kommunale tjenester (inkl NAV og RO «livsmestring»)
 4. Sikre en drastisk forbedring av adgang til sakspapirene
 5. Styrke innkjøpskompetansen
 6. Gjennomføre forsøksprosjekter med stemmerett til 16-åringer ved lokalvalg.
 7. Opprette gave- og lobbyregistre.
 8. Adressere problemer tilknyttet interkommunale virksomheter (MOVAR)

Kultur og idrett

Vestby har mange engasjerte ildsjeler innen kultur, idrett og annen frivillighet. Disse gjør et enormt viktig arbeid i å skape stedets møteplasser, der folk i alle aldre kan få et rikt kulturliv og aktivitetstilbud. Dette ønsker Venstre å støtte opp om og tilrettelegge for.

Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår, og det bør legges til rette for et mangfold i kulturtilbudet. Alle generasjoner bør ha tilgang til et godt og variert kulturtilbud, og det er viktig at det er tilgjengelig for alle. Kulturskolen spiller en sentral rolle i det lokale kulturlivet og bør være priset og lokalisert på en slik måte at den er tilgjengelig for alle. Venstre vil bidra til å lette forholdene for breddeidretten og sørge for et variert tilbud.

Å støtte kultur og idrett  er en investering som Vestby kommer til å få mye igjen for på andre områder.

Venstre vil:

 1. At festivaler skal støttes av kommunen
 2. At våre idrettshaller og kulturscener skal være maksimalt tilgjengelig til (u)organiserte aktiviteter.
 3. Senke prisen på kulturskolen og øke tilbudet
 4. Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert kulturliv.
 5. Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelige for alle.
 6. Ivareta og videreutvikle den kulturelle skolesekken.
 7. Sikre kulturelle møteplasser for alle aldersgrupper.
 8. Ivareta og utvikle Vestby og Son Bibliotek som sosial møteplas, kreativ verksted og utstyrsbankfor kultur og idrett.
 9. At våre biblioteker mest mulig “meråpne”.
 10. Redusere prisen på kulturskolen for lavinntektsfamilier.
 11. Samarbeide tett med breddeidrett for å skape inkluderende idrettsarenaer.
 12. Sørge for å holde prisene nede for barneidretten, slik at vi sikrer at alle har mulighet til å delta.
 13. Opprette et opplevelseskort for lavinntektsfamilier og andre utsatte familier, som inneholder inngangsbilletter til diverse kulturelle tilbud i området som de ellers ikke ville kunne ta del i som andre barn. Dette kortet deles ut av NAV- og barnevernet kan melde inn behov om kort.  (Etter modell fra NAV Moss)
 14. At det skal opprettes eget gruppetilbud fra kulturskolen til barn i slutten av barehagen til starten av barneskolen som ikke er klare for kulturskolens ordinære tilbud.
 15. At det opprettes et eget gratis kulturskoletilbud for barn i utsatte familier

Frivillighet

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Venstre vil:

 1. Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte.
 2. Øke kommunens kompetanse om frivillighet og utvikle lokale frivillighetsplaner i samarbeid med de frivillige lagene og foreningene.
 3. Minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med søknader om midler og enkle byggesøknader.
 4. Sikre at frivilligsentralen har økonomi til å legge til rette for mer frivillig arbeid.
 5. Legge til rette for en kommunal folkehelsedag der frivilligheten får fremmet sine aktiviteter og muligheten til å engasjere seg.
 6. Etablere nøytrale tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner.
 7. Øke støtten til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i kommunen og legge til rette for flerårige støtteordninger.
 8. Ha medvirkningsorganer for barn og unge som har rett til å få sine saker vurdert av kommunestyret.

Attraktivt uteliv

Utelivet er en viktig del av mange lokalmiljøer. For å skape gode møteplasser i utelivet trenger vi fleksibilitet og flere alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen skal tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en trygg og forsvarlig måte.

Venstre vil:

 1. Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til flere former for næringsvirksomhet, som bokhandler og klesbutikker.
 2. Legge om Son torg til en grønn oase med mulighet for uteservering og forsamlinger.
 3. Sikre at hurtigbåten til Son igjen kan legge til ved Son havn.
 4. Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår og slå hardere ned på useriøse utelivsaktører, blant annet gjennom systematiske kontroller.
 5. Videreføre samarbeidet med politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke økonomisk kriminalitet og brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS.
 6. Øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe rasisme og annen diskriminering.
 7. Legge til rette for bruk av «amnesty boxes», der man kan kvitte seg med illegale rusmidler, for å redusere omfanget av rusbruk i utelivet.

Asyl og integrering

Norge og Vestby skal være en trygg havn for folk på flukt. Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet og gi dem muligheten til å skape seg et bedre liv. Det er viktig å få folk ut i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter for å sikre rask og god integrering. Venstre vil gi flyktninger og asylsøkere flere rettigheter og støtte opp om private og ideelle initiativer for bedre integrering og inkludering.

Venstre vil:

 1. Jobbe for rask bosetting av flyktninger.
 2. Sikre reell tilgang på grunnleggende helsetjenester til papirløse og personer uten fast opphold i Norge.
 3. Gi asylsøkere rett til videregående opplæring.
 4. Ha en forsøksordning som gjør det enklere å jobbe under asylsøknadsprosessen.
 5. Styrke introduksjonsprogrammet og gjøre det lettere å kombinere deltakelse med ordinært arbeid.
 6. Tilby fadder- og praktikantordninger for flyktninger.
 7. Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere og etablere møteplasser der innvandrerne kan bli kjent med resten av lokalsamfunnet.
 8. Sikre barn i mottak muligheten til å delta på ordinære fritidsaktiviteter.
 9. Jobbe for flere fritidstilbud etter skolen i regi av både private og kommunale aktører.