Til innhold
Vestby Venstre
Vestby Venstre, Gry Jacobsen McBride

Grønne levende Vestby

Hva hadde du valgt om du fikk bestemme?

Å mene er lett, å bli hørt ikke alltid like greit. I Vestby Venstre møtes folk med et liberalt grunnsyn, som mener at samfunnet alltid må bygges med fokus det enkelte individ – i et sosialt samspill så ingen faller utenom. Vi er med å bestemmer hvordan Vestby skal utvikles fremover og har innflytelse på de valgene kommunen tar. Hvordan skal Vestbyskolen være, hvordan kan vi bygge Vestby i en grønn retning? Hva kan vi gjøre for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser? Det nye kulturbygget – hva skal vi fylle det med? Du har mulighet til å påvirke om du blir med i et politisk parti og i Vestby Venstre møter du et parti med stor takhøyde, godt miljø og livlige debatter. Bli med!

Vi gjør Vestby bedre.

 • Vestby skal bygges opp, ikke ned

  Vestby vokser, og det er fantastisk. Men vi må konsentrere utbyggingen i Vestby, ikke klatte på tettsteder som Son, Hølen, Garder og Hvitsten. Vi gjør det gjerne enklere å bygge ut allerede regulert utbyggingsareal, men for at Vestby kommune skal forbli så populær må vi ta vare på særpreget til disse tettstedene og verne nærnaturen vår, for eksempel ved Pepperstad, Liabråten og ved Sletta i Son.

 • Et næringsliv for fremtiden

  Mye av veksten innen næringslivet bør skje i nært sammenheng med utbyggingen i Vestby sentrum. Der kommer det tusenvis av kvadratmeter næringslokaler og Venstre vil jobbe for at det skal bli billig og enkelt å etablere seg i Vestby. Vi vil ivareta og sikre rammebetingelsene for næringslivet i de andre tettstedene og jobbe for et levende Son sentrum Venstre er småbedriftenes parti - vi tror på den gode ideen og at det skal være lett å sette den ut i livet.

 • En god oppvekst og en skole som fremmer motivasjon

  Vi vil gi foreldre og barn valgfrihet til å starte i barnehagen når det passer - og selv velge når barnet er modent for skolestart. Vi vil også jobbe for fritt skolevalg allerede fra 1. klasse og at det skal være mulig å hoppe over, eller gjenta, et skoleår. Vi vil sikre en skole hvor pedagogikken er i førersetet og satse på lærerne med for eksempel mer metodefrihet. For å frigjøre lærerens tid vil vi jobbe for at andre oppgaver utføres av riktige ressurser, som miljøarbeidere eller administrasjon.

 • Trygghet og omsorg i Vestby

  Vi vil jobbe for økt bemanning der det trengs, hele stillinger og turnusordninger som passer de ansattes behov. Vi vil satse på lavterskeltilbud innen psykisk helse for alle aldersgrupper og mer aktivt oppsøkende forebyggingsarbeid. Vi vil øke satsene for sosialstønad opp til statens veiledende satser. Frihet er kjernen i Venstres ideologi og den skal ikke opphøre når vi bli eldre - du skal fortsatt være sjefen i eget liv. Vi vil styrke kommunens rusforebyggende arbeid og sikre at det er kunnskapsbasert.

 • Mer natur i Vestby

  Vi skal stanse tap av natur. Vi skal bli et lavutslippssamfunn. Også i Vestby. Vi vil stanse all nedbygging av natur i Vestby, og vil føre en politikk som gjør at kommunen vår holder sin del av avtalen om å kutte i klimagassutslipp. Vi vil ikke la arter eller viktig natur forsvinne fra Vestby, men satse på reetablering av tapt natur. Vi vil forsterke klimabudsjett og klimaregnskap i Vestby kommune og underlegge dette revisjon

 • Et levende lokalsamfunn

  Venstre mener at avgjørelser bør tas så nær dem det angår, som mulig. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, transparente og tilgjengelige for folk flest. Vi vil styrke innsynet i og åpenheten rundt beslutningene som tas. Vi skal sikre et levende og aktivt kulturliv og fylle byggene med innhold.