Nyskapning og innovasjon

Andre N. Skjelstad mener at regjeringen ikke foreslår tiltak som umiddelbart vil støtte innovasjonsevnen i næringslivet. I et leserbrev viser han til at den forrige regjeringen tok grep og satset på forenkling, småbedrifter, forskning og gründere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av Andre N. Skjelstad, stortingsrepresentant

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

I snart 4 år har Venstre sett den rødgrønne Regjeringen sitte med hendene i fanget når det gjelder innovasjon i næringsliv og offentlig sektor. Der den forrige regjeringen tok grep og satset på forenkling, småbedrifter, forskning og gründere, har dagens regjering brukt 4 år på å innse at denne satsningen er en nøkkel for å beholde våre velferdsordninger og skape et grønnere Norge. Regjeringen foreslår ikke konkrete tiltak som umiddelbart kan støtte innovasjonsevnen til næringsliv og institusjoner, slik at man i de vanskelige tidene vi er inne i kan bruke ressursene til å omstille næringslivet for å sikre velferdsordningene og ta viktige klimagrep.

Regjeringen burde komme med konkrete tiltak med formål om å investere i klimateknologi, klimagrundere og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv. Skal vi klare å øke innovasjonsevnen må vi satse på forskning generelt og næringsrettet forskning spesielt, minske skjemaveldet og bedriftene må få bedre skatte- og avgiftsbetingelser i tillegg til bedre tilgang på risikokapital.

Venstre vil ikke lage nye store statlige konstruksjoner som investeringsfond eller investeringsbanker, men enkle ubyråkratiske ordninger som belønner dem som tør satse og som lykkes. Mye av nyskapningen som skjer i dag, skjer innenfor etablert næringsliv. Mange gode ideer blir imidlertid aldri realisert. Dette vil Venstre endre ved å innføre skattestimuli til bedrifter som driver aktiv knoppskyting, etter modell av Skattefunn-ordningen. Venstre vil sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer, kalt Kapitalfunn.

Venstre mener ulike virkemidler og offentlige støtteordninger, med til dels lite innbyrdes sammenheng og uoversiktlige koblinger, bidrar til å hemme verdifull nyskaping. Det er en fare for at kompleksiteten i virkemiddelapparatet belønner de som er flinke til å orientere seg i støtteapparatet snarere enn de som har de beste ideene. Venstre har derfor fremmet forslag om å foreta en samlet gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer.

Til tross for de historisk gode tidene vi har opplevd i Norge de siste årene, har Regjeringen unnlatt å investere for fremtiden. Den forrige Regjeringen måtte forholde seg til betydelig mindre økonomiske rammer, men den klarte likevel å satse på forskning og høyere utdanning. Handlingsrommet til å drive kvalitetsutvikling, internasjonalisering og institusjonssamarbeid har under dagens regjering blitt sterkt redusert. Dette har medført en lavere satsing på innovasjon og utvikling av nye produkter og kunnskap.

Venstre mener fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Fremtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor vil Venstre ha en politikk som skaper og støtter nyskapning og grundere. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Forskning, utdanning og skattesystem er derfor viktige forutsetninger for fremtidens arbeidsplasser og velferd. Dessverre har ikke den sittende Regjering de samme prioriteringene som Venstre. Resultatet er tapte inntekter og mindre nyskapning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**