Ungdomshuset til Black Box

Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark var redd for at politikerne ikke tar tilstrekkelig hensyn til ungdommens behov. Hovedutfordringen er ikke å ha et så billig og lettdriftet tilbud som mulig, men at alle ungdommer i Halden skal ha mulighet til å oppleve glede gjennom å mestre noe i sin fritid. Han etterlyste en helhetlig plan for kommunens barne- og ungdomspolitikk. Selv ville han gå i front for å lage et ungdomstilbud for ungdom, og ikke et ungdomstilbud for politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Black Box i Konservativen blir nye, men midlertidige lokaler for ungdomshuset.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Sigve Taklo Sekse

Stedet for ungdom skal nå drives i kommunal regi, og det skal engasjeres to personer i 50 prosent stillinger. Det skal være fire voksne til stede til enhver tid.
Det vedtok hovedutvalg for kultur og idrett tirsdag ettermiddag. I vedtaket sies det også at innen november skal utvalget ha en sak på bordet om et permanent lokale for og kommunale drift av ungdomshuset, samt forslag til organisering.

Ferieklubben
Samtidig vedtok utvalget å flytte ferieklubbens budsjett til ungdomshuset. Driftstilskuddet som Røde Kors har fått, gjøres om til lønnskroner. Allerede vedtatte investeringer i ungdomshuset skal brukes for å tilpasse lokalene.
Ungdomskonsulent Stein Wilhelmsen skriver at lokalene i Sparebank-salen vil fungere som base for ungdomsteamet som skal starte aktivt i mai for å skape gode tiltak og aktiviteter. Sommerklubben legges til ungdomshuset for å gjennomføre dette tiltaket i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Huset blir åpent tre kvelder i uka. Det er planer om å gjennomføre attraktive turer med ungdom.

Bekymringsfullt
Rådmannen ser situasjonen og forholdene rundt ungdomshuset som utilstrekkelig. I dag er det en bekymringsfull utvikling av rus i ungdomsmiljøet. Beslag av hasj i alle aldersgrupper var høyt i fjor, og utviklingen fortsetter i år. Ungdom trekker til kjøpesentrene der det foregår omsetning av narkotika. Ungdom bruker leiligheter i sentrum og nærområdene som tilholdssteder. Dette er bekymringsfullt fordi man til en viss grad mister oversikten over ungdomsmiljøene. Kontakt med ungdommene blir også vanskeligere, og økt rusmisbruk fører til økt kriminalitet.

Hus for hvem?
Hvem skal bruke ungdomshuset? Her sier rådmannen at ungdomshuset skal ikke hovedsakelig være for grupper som allerede har negativ utvikling. Stedet skal representere mangfoldet og være en arena for integrering, kreativ utvikling, sosial arena, og være en arena med aktiviteter som skaper tilhørighet og samhold. Ungdomshuset skal identifiseres med positivitet.
Utvalgsleder John Østensvig (Ap) sa at man ikke har tenkt å legge beslag på salen. Den skal fortsatt være operativ for andre brukere. Han sa seg ikke helt fornøyd med tilbudet som har vært.

Ungdommens behov
Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark var redd for at politikerne ikke tar tilstrekkelig hensyn til ungdommens behov. Hovedutfordringen er ikke å ha et så billig og lettdriftet tilbud som mulig, men at alle ungdommer i Halden skal ha mulighet til å oppleve glede gjennom å mestre noe i sin fritid. Han etterlyste en helhetlig plan for kommunens barne- og ungdomspolitikk. Selv ville han gå i front for å lage et ungdomstilbud for ungdom, og ikke et ungdomstilbud for politikere.
Han minnet utvalgsmedlemmene på at politikerne tidligere har vedtatt at Halden skal være den beste by å bo i for barn og ungdom.
Sandsmark fremmet et eget forslag i seks punkter der to av punktene var identisk med rådmannens forslag. Venstres forslag tikk bare støtte fra Miljøpartiet De Grønne

Du kan også lese dette i Halden Arbeiderblad.

Forslaget som ble fremmet av Venstre:

1. Rådmannen flytter Ungdomshuset midlertidig til Sparebanksalen.

2. UKI ber Kommunestyret sette i gang arbeidet med en helhetlig tverrsektoriell barne- og
ungdomsplan, for å sikre positiv utvikling og koordinering av ressurser og aktiviteter for
å nå målet om at Halden skal være den beste byen å bo i for barn og ungdom. Et
førsteutkast av planen skal være sendt til alle ungdomsskoleelevene i Halden for høring
innen desember 2009.

3. Permanent lokalisering og organisering og permanent drift av ungdomstilbud behandles i
samband med overnevnte Barne- og ungdomsplan. Vurdering av den midlertidige
løsningen gjøres i november 2009, og med mulig forlengelse til barne- og
ungdomsplanen trer i kraft.

4. UKI vedtar å flytte ferieklubbens budsjett til Ungdomshuset og omdisponere driftstilskuddet
til Halden Røde Kors som lønnsmidler til drift av ungdomshuset i den midletidige
driftsfasen ved at det engasjeres to 50 % stillinger i perioden frem til mai 2010. Ungdomsklubben må derfor, i tråd med gjeldende kulturplan, gi et tilbud i ferien til Haldens barn og unge, i nær kontakt med Ungdomsrådet.

5. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette vedtatte investeringer knyttet til Ungdomshuset til
tilpassninger av nye midletidige lokaler for Ungdomshus.

6. I alt arbeid angående barne- og ungdomstilbud skal Ungdomsrådet tas med på høring og råd.
Deres meninger skal også komme fram i sakspapirene til HKI.

Forslaget fra Rådmannen, som også ble vedtatt:

1. Rådmannen flytter Ungdomshuset midlertidig til Sparebanksalen.

2. Rådmannen fremmer sak for utvalget om permanent lokalisering av
Ungdomshuset innen november 2009.

3. Rådmannen fremmer sak om organisering og permanent kommunal drift
innen november 2009.

4. UKI vedtar å flytte ferieklubbens budsjett til Ungdomshuset og omdisponere driftstilskuddet
til Halden Røde Kors som lønnsmidler til drift av ungdomshuset i den midletidige
driftsfasen.
ved at det engasjeres to 50 % stillinger i perioden frem til mai 2010.

5. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette vedtatte investeringer knyttet til Ungdomshuset til
tilpassninger av nye midletidige lokaler for Ungdomshus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**