Gransking av barnevernet

Kontrollutvalget i Haugesund vedtok at barnevernet skal granskes i sitt møte 23. mars 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

baby

Foto: A.Hovstø

I Haugesund er det svært mange barn som får barnevernstiltak sammenlignet med andre kommuner. I de siste årene har det vært en kraftig økning i antall saker og barnevernet sliter med å overholde lovpålagte krav og frister.

Helsetilsynet har pekt på flere forhold knyttet til barnevernstjenesten hvor Haugesund kommune ikke har gode nok rutiner og god nok praksis. Mangelfull opplæring og mangelfull kontroll med ulike forhold, samt mangelfull samhandling mellom ulike instanser er blant de mest alvorlige.

Kontrollutvalget har nå vedtatt at barnevernstjenesten i Haugesund skal granskes. I denne granskingen vil følgende forhold bli undersøkt:

(1) Hvor godt fornøyd er brukerne av barnevernstjenesten?

(2) I hvilken grad etterlever barnevernet sentrale rettsregler som gjelder for tjenesteutførelsen og hva er årsaken til eventuelle brudd på regelverket?

(3) Hvor godt fungerer styrings- og kontrollsystemene i barnevernet?

(4) Hvor godt fungerer samarbeidet mellom barnevernstjenesten og henholdsvis andre enheter i kommunen, statlige barnevernsmyndigheter, frivillige organisasjoner og private tjenesteleverandører?

(5) Hvorfor ligger Haugesund kommune høyt i forhold til sammenlignbare kommuner når det gjelder andel barn med barnevernstiltak i aldersgruppen 0-17 år?

(6) Hvordan kan barnevernstjenesten produsere et bedre tjenestetilbud innen eksisterende økonomiske rammer?

I undersøkelsen vil det legges stor vekt på å få fram årsakene til eventuelle svakheter og forslag til forbedringstiltak. Bystyret vil dermed etter at granskingen er ferdig få et godt grunnlag for å forbedre barnevernstjenesten i byen vår.

Haugesund Venstre har programfestet at vi vil styrke barnevernet. Kommunen skal sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. Det må også være gode samarbeidsrutiner mellom alle instanser som arbeider med barn og unge i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**