Hvorfor fortsatt drift i Strømmen barnehage?

Mali Hauen, Venstres kommunestyre- og formannskapsmedlem i Alvdal, holdt partiets hovedinnlegg under kommunestyremøtet om Strømmen barnehage 26. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Underveis i debatten om dette spørsmålet har det vært uenighet om Venstres syn – venstremedlem og deltaker i Facebook-gruppa “Nei til fortsatt drift ved Strømmen barnehage” Thor Arve Vartdal presenterer sitt syn i Alvdal Venstres blogg. Her følger Mali Hauens innlegg:

Først vil jeg berømme sambygdingene mine for engasjementet, det er flott at Alvdal sine innbyggere engasjerer seg. Jeg ønsker meg nå videre engasjement og innspill til kommuneplan. Plana tar for seg hvordan kommunen vår skal utvikle seg med hensyn til bosettingsmønster og bruk av utmarka vår mellom anna. Denne plana vil påvirke oss og framtida vår som alvdøler i langt større grad enn resultatet av et ja eller nei til strømmen barnehage i kveld.

Engasjement er flott og det er viktig at et engasjement er tuftet på saken, dens innhold og kun dette.
Det har kommet frem mange påstander i saka som jeg kunne brukt mye tid på. Jeg velger å forholde meg til saka og dens konkrete innhold og mener at en diskusjon rundt alle fremsatte påstander vil skade bygda Alvdal som ei hel bygd med plass for mangfold og med takhøyde.

Jeg vil holde fast ved argumentasjonsrekka jeg hele tida har fremført. Det handler om troverdighet som politiker.

– Å tilføre ekstra midler til Strømmen barnehage er en politisk kalkulert risiko, hvor vi henter midlene fra disposisjonsfondet. Vi visste at det høyst sannsynlig ville bli en dyrere barnehage fra høsten da vi vedtok å åpne for 1-6 år igjen og nå har vi blitt forelagt tall som er "verst tenkelig senario" tall. Skal vi ha truverdighet i våre politiske handlinger får vi stå ved det vi har sagt om å åpne barnehagen på Strømmen for 1-6 år.
Øwretun og Plassen (og andre enheter) har sine vedtatte driftsrammer. Om man sparer noe på Strømmen, så kommer ikke dette automatisk andre barnehager til gode.

– Midlene vi tilfører nå er vi alle politisk klare på at er tilskudd som ikke skal videreføres utover perioden vi tidsbegrenser i dag.
Med dette ønsker vi å gi Strømmen, som grend og huseier til en godkjent barnehage i Alvdal; tid, ro og gode arbeidsforhold til å finne sin fremtidige form, sitt innhold og sin størrelse. Jeg trur det er grobunn på Strømmen til å skape en annerledes barnehage som vil bidra til et større barnehagemangfold i Alvdal (for eksempel livsstils eller livssynsbarnehage)

Basheim - Strømmen barnehage

Foto: Anders Wahl

Alvdal har en ny situasjon: for første gang har vi full barnehagedekning (og dermed litt overkapasitet), og det koster å holde seg med flere plasser enn behovet tilsier. Da er det faktisk ikke nødvendigvis slik at det er Strømmen som koster men at det er utvidet med midlertidige plasser utover dagens behov. Jeg mener det er en riktig politisk tanke å opprettholde en godkjent barnehage mens vi jobber med å finne gode løsninger for de andre barnehagene og utbygging av disse, slik at vi kan avvikle de to avdelingene som i dag drives på dispensasjon. Dispensasjonene for midlertidige avdelinger på Plassen og Øwretun er gitt for å utvide — ikke erstatte — dagens permanente plasser. Kommer kommunen til å få innvilget ny dispans for neste søknadsrunde dersom permanente, godkjente lokaler legges ned samtidig?

Til slutt mener jeg det er en politisk plikt å opprettholde, så langt en klarer, et tjenestetilbud også for de få. Det er uheldig når fokus på kostnad blir så fremtredende som i denne saka her. Som politikere er økonomi bare en av faktorene vi må ha med i våre regnestykker. Velferdsstaten er tuftet på tanken "å yte etter evne og motta etter behov". Innen de fleste tjenestene Alvdal kommune gir, er det stort spenn mellom billigste og dyreste bruker og slik må det være.

Jeg håper vi fortsatt står for de valg vi har gjort og at vi videre i debatten kan diskutere hvordan produsere et vedtak som er konkret nok for Strømmen som huseier og mulig fremtidig barnehageeier. Her har jeg noen utfordringer og jeg ønsker å drøfte:

Er dagens ledelse i Strømmen barnehage interessert i å utvikle barnehagen til å bli en annerledes barnehage?

Hvordan kan en ansvarliggjøre de på Strømmen som ønsker barnehage slik at de allerede nå vet at de må jobbe med tall og materiale som kan gi en helhetlig plan for framtidig drift?

Tar de som har ansvar for drift og de som har interesser i bruken av barnehagen utfordringen: å utforme ei fremtidig drift for Strømmen barnehage?

Mali Hauen, Alvdal Venstre

PS. Venstre fikk tilslutning for sitt syn, og etter endringsforslag ang. finansieringen fra Stein Hoset (V) ble det vedtatt å opprettholde Strømmen barnehage i ett år. Driften skal evalueres våren 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**