Få orden på næringsutviklingen

I et leserinnlegg tar Venstres Per Einar Weiseth til orde for at Levanger kommune må få orden på sin næringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innlegg av Per Einar Weiseth, Levanger Venstre

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Levanger må utvikle mer konkurransedyktige næringsarealer for et mangfoldig næringsliv i kommunen. Dette må ha utgangspunkt i helhetlige arealplaner som ivaretar både etablerte og nye bedrifters behov, samt lokalsamfunnet forøvrig. Levanger Venstre vil derfor at tilrettelegging av attraktive næringsarealer skal tilfredsstille fem kriterier.

Gi etablerte bedrifter forutsigbare vilkår for dagens virksomhet
Gi bedriftene rom for fremtidige utvidelser av virksomheten
Være attraktive for etableringer av nye bedrifter i kommunen
Hensiktsmessig gruppering av bedrifter basert på type virksomhet og behov
Sikre god sameksistens mellom næring, annen bruk og livsmiljø

Venstre mener altså at næringsarealene skal fremstå som attraktive for bedriftene, for naboene og for innbyggerne som sådan.
For at en bedrift skal vurdere å starte eller å flytte sin virksomhet til Levanger, er det flere forhold som er avgjørende. Attraktive næringsarealer er ett av dem. Infrastruktur som veier, jernbane og havner er et annet, og et tredje er tilgangen på kompetente personer. I forhold til næringsarealene er det nødvendig at kommunen kan gi klare svar og være ryddig på vilkårene. Det må være lett å finne ut hvor de er, hvilke betingelser som gjelder, hvilken annen virksomhet som er i området, hvilke utviklingsplaner som finnes og hvilken tilrettelegging kommunen vil gi i etableringsarbeidet.
Som kjent vil Levanger Venstre at havneområdet i Levanger prioriteres for næringsvirksomhet. Det vil stimulere til vekst i etablerte bedrifter, muligheter til å utvikle ny virksomhet og få bedrifter utenfor kommunen til å etablere seg her. Næringsvirksomheten på havna er i dag mangfoldig og den rommer mye interessant aktivitet. Helt siden starten med Jotron på midten av 60-tallet har det vært et betydelig elektronikkmiljø i Levanger, og flere av dem holder til nettopp på havneområdet. Bedriftene har høy kompetanse og avansert teknologi, og operer i markeder langt utover kommunen. De utgjør en veldig spennende samling av kompetanse og produkter. Det er et sentralt poeng at slike virksomheter ligger i samme område. Det vil stimulere til samarbeid og nyskaping, og området vil fremstå som attraktivt for nye bedrifter. Det er gjennom å utvikle havneområdet for slike teknologi- og kompetansebaserte bedrifter vi kan skape et spennende næringsliv som skiller Levanger fra andre områder i regionen.
Det har vært mye oppmerksomhet om utviklingen på havna, og meningene har vært delte om hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det igangsatte arbeidet med en reguleringsplan har dratt ut i tid, og akkurat nå er det vanskelig for både bedrifter og politikere å vite hva som er status og hva man kan forvente videre. I forhold til kriteriene for god utvikling av næringsarealer må vi dessverre konstantere at kommunen ligger dårlig an.
Levanger Venstre satte næringsutvikling på dagsordenen ved siste valg. Venstre har etter valget arbeidet med å ta opp næringsspørsmål som en sentral del av den politiske agenda. Det har dessverre vært vanskelig å mobilisere tilstrekkelig engasjement i kommunens politiske miljø for en aktiv og bærekraftig næringsutvikling. Verden er inne i en vanskelig økonomisk periode som antagelig vil vare en god stund. Det er derfor nødvendig å arbeide med uforminsket styrke for å bedre næringslivets vilkår. Bare slik kan vi trygge arbeidsplassene i kommunen og stimulere til vekst fremover. Venstre vil fortsette sitt næringspolitiske engasjement og oppfordrer flere politikere til å bidra til en aktiv næringspolitikk i Levanger.
Indikatorene på når vi har lykkes er klare. I henhold til Nærings-NM som Telemarksforskning gjennomfører på oppdrag av NHO, handler det om bedriftenes lønnsomhet, omsetningsveksten hos de etablerte bedriftene, andelen nyetableringer og veksten i antall arbeidsplasser. Nå må vi i Levanger unngå nedgang i perioden med finanskrise og legge grunnlaget for vekst i perioden som kommer.

Per Einar Weiseth
Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**