Venstre foreslår å innføre miljø- og energirapportering i årsmeldingen for 2009 i Alvdal

Venstre vil at årsmeldingen for Alvdal kommune skal inneholde en miljøstatus for kommunens virksomhet. Alle private bedrifter har lenge vært pålagt dette gjennom regnskapsloven. Venstre mener det er på tide at kommunene sjøl ivaretar slik rapportering og dessuten at det vil være en naturlig oppfølging av arbeidet med miljøplanen, som nå er igangsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stein Hoset

Foto: A. Wahl

Begrunnelsen er derfor ikke at kommunene skal gjøre det samme som bedriftene. Venstre mener kommunen skal gjøre det fordi det er viktig å styrke fokuset på energisparing, reduserte utslipp og bedret miljø. Venstre opplever dessuten at miljøbevisste innbyggere ønsker innsikt i miljøstatusen for den kommunale virksomheten både hva gjelder kommunens egen drift og kommunen som myndighetsutøver.

Kommunen påvirker det ytre miljø gjennom mye av sin virksomhet og på flere måter. Vi er byggherre og innkjøper, transportør og eiendomsforvalter – både av bygg og naturområder. Vi forvalter sentrale miljøoppgaver som drikkevann til innbyggerne, rensing av kloakk og avløpsvann og vi har ansvar for avfallshåndteringen gjennom FIAS. I tillegg kommer forvaltningsoppgavene knyttet til landbruk/arealbruk, vassdragsforvaltning, forvaltningen av natur- og georessurser, herunder ivaretakelsen av artsmangfold. Mange ulike deler av kommunens virksomhet har drifts- og myndighetsansvar på viktige fagområder. Venstre ønsker nå at årsmeldingen gir en samlet og systematisk framstilling av den lokale miljøtilstanden.

Senter for klimaforskning har slått fast at kommunene kan bidra til så mye som 15 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Norge gjennom sin virksomhet og sine virkemidler. Kommunene er derfor en svært viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og for å nå de målene som Stortinget vedtok ved behandlingen av St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.

Venstre på Stortinget har for øvrig foreslått å endre Kommuneloven, slik at kommunene blir pålagt å ha med en miljøstatus i årsmeldinga. Her kan Alvdal kommune være forut for et pålegg og gjøre gode tiltak som går lengre enn det loven pålegger oss i dag.

Venstre anmoder ordføreren om at det snarest mulig legges fram sak for kommunestyret som stadfester at årsmeldingen for 2009 skal rapportere om miljøtilstanden ut fra bestemte kriterier. Dermed kan kommunens virksomhet og rapporteringsrutiner forberede slik rapportering gjennom driftsåret.

Alvdal Venstre gjør oppmerksom på at vi i egen henvendelse også vil foreslå å utarbeide en "samfunnsmedisinsk diagnose" for Alvdal, og da i samarbeid med nærliggende kommuner. Også dette forslaget vil, om det vedtas, influere på arbeidet med årsmeldingen.
Venstres to forslag må derfor gjerne ses i sammenheng.

Med hilsen
Stein Hoset
Kommunestyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**