Nei til munnkurv i kontrollutvalget!

Kontrollutvalgsmedlemmene i Haugesund kommune har ikke adgang til å uttale seg offentlig om behandlingen av sakene i utvalget. Venstre ber nå om at dette endres, slik at alle medlemmene kan uttale seg til offentligheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Svein Abrahamsen

Foto: Kjartan Almenning

Venstres Svein Abrahamsen har tatt opp saken i en henvendelse til utvalgets leder den 1. april 2009. Svein Abrahamsen er nestleder i kontrollutvalget i Haugesund kommune, og leder i Haugesund Venstre.

Saken vil bli behandlet i møtet i kontrollutvalget den 28. april 2009.

Les hele henvendelsen:

Kontrollutvalgsmedlemmers rett til å uttale seg offentlig

Bystyret vedtok i sak 08/79 den 1. oktober 2008 et reglement og arbeidsinstruks for de politiske utvalgene i Haugesund kommune for inneværende bystyreperiode. I dette reglementet er følgende fastsatt om saksbehandlingen i kontrollutvalget:

“Bare utvalgets leder, og i dennes fravær nestleder, eller den som har vært møteleder i den aktuelle sak, kan uttale seg offentlig om en saks behandling.”

Denne regelen var også med i reglementet som gjaldt for forrige bystyreperiode. I forrige periode var imidlertid reglementet basert på at møtene i kontrollutvalget skulle gå får lukkede dører, i tråd med kommuneloven § 77 nr. 8. Det var da naturlig med begrensninger i adgangen for utvalgsmedlemmene til å uttale seg offentlig.

Kontrollutvalget har selv vedtatt at utvalgsmøtene som hovedregel skal gå for åpne dører, jf. kommuneloven § 77 nr. 8. Det vil si at offentligheten kan være til på utvalgsmøtene og lytte på diskusjonene som foregår mellom medlemmene. Det er dermed unaturlig med en regel som setter «munnkurv» på utvalgsmedlemmene før og etter møtene.

Haugesund kommune har heller ikke lignende regler som begrenser adgangen til å uttale seg offentlig for medlemmer i andre politiske utvalg enn kontrollutvalget.

Medlemmene i kontrollutvalgene i andre kommuner, som for eksempel Oslo, Bergen og Trondheim, er heller ikke underlagt begrensninger i adgangen til å uttale seg offentlig.

Kontrollutvalgsmedlemmene vil uavhengig av reglementet selvsagt ikke ha adgang til å uttale seg offentlig om saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget mener at regelen som begrenser utvalgsmedlemmenes adgang til å uttale seg offentlig om saker som behandles for åpne dører bør endres og anmoder bystyret om å endre reglementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**