Ta voldtektsutvalget på alvor

Voldtekt er en forbrytelse av ekstremt krenkende karakter, og den vil som oftest gi offeret livsvarig smerte. Dette er et samfunnsproblem vi alle har et ansvar for å gjøre noe med.
Mellom 8.000 og 16.000 personer blir hvert år voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. Mange voldteksofre vegrer seg for å anmelde saken i frykt for at møtet med politiet og rettsapparatet skal oppleves som et nytt overgrep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Undersøkelser viser at 8 av 10 anmeldelser blir henlagt av politiet. Samfunnet kan ikke akseptere at om lag 90 prosent av alle voldtekter og voldtektsforsøk aldri blir kjent for politiet, og at så få av sakene som anmeldes ikke blir oppklart!
Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad hevder at kravet til effektivitet i politiet rammer etterforskningen av voldtektssaker. Det er en påstand i tråd med de fakta som ble presentert av Voldtektsutvalget, ledet av Rita Sletner, assisterende generalsekretær i Venstre. Utvalget la fram sin rapport januar 2008, med en solid situasjonsbeskrivelse og en rekke konkrete forslag til oppfølging. Utvalget anslo at under 1 % av alle voldtektsmenn blir domfelt.
Vi registrerte med glede at justisministeren var engasjert i problemstillingen da rapporten ble lagt fram. Så ble det helt stille.
Det er uakseptabelt at samfunnet i praksis godtar at slike overgrep skjer. Stadig flere jenter blir merket for livet. Gjerningsmennene går fri. Risikoen for å bli dømt for voldtekt her i landet er mikroskopisk. Dette kan vi ikke leve med! Det skaper et inntrykk av at voldtekt er akseptabelt. Det må det aldri bli!
Noen av forslagene fra Sletner-utvalget er:
Etablere politiets sentrale enhet mot seksualisert vold(SEPOL)
Etablere egne SO-team (arbeider med seksuelle overgrepssaker) i alle politidistrikt,
Innføre formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker, og innføre opplæring i dette på Politihøyskolen.
Tilrettelegge en nettportal som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging, og annen relevant informasjon
Forebygge vold og seksualisert vold, bl.a. gjennom bedre opplæring av lærere og førskolelærere

Handling — nå!
Statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet har nylig uttalt at regjeringen nå vil trappe opp innsatsen mot voldtekter og opprette en ny, nasjonal voldtektsenhet som skal forankres ved Kripos og bestå av fire etterforskere. Hun mener det vil gi bedre og raskere resultater å bygge på de strukturene som allerede er i politiet i dag. Dette er ikke i tråd med Voldtektsutvalgets anbefalinger.
Utvalget anbefalte sterkt at det opprettes en ny sentral enhet mot seksualisert vold (SEPOL) med minst 30 ansatte, som ikke bør legges inn under Kripos. Utvalget mente at hovedgrunnen mot opprettelse av en enhet innenfor Kripos var at ordingen fortsatt måtte konkurrere om ressurser der voldtekt holdes opp mot drap, krigsforbrytelser og bekjempelse av organisert kriminalitet.
Nå handler det om å ta jentene på alvor! Vi utfordrer justisministeren og barne- og likestillingsministeren; hva vil Regjeringen gjøre for å følge opp Sletner-utvalget? Tiden er definitivt inne for å ta forpliktende grep for å bekjempe voldtekt. Fra ord til handling!

Anne Midtlien
Venstrekvinnelaget i Aust-Agder, leder
Marianne S. Lyngvi
Venstres representant i fylkestinget i Aust-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**