Sykkelen – verdens mest miljøvennlige transportmiddel

Dag Vige fra Kristiansand og Stein Inge Dahn fra Mandal har sendt et felles forslag til Venstres landsmøte om at det bør satses mer på tilrettelegging for sykling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Verdens mest miljøvennlige transportmiddel

Det er behov for å revidere trafikkreglene som gjelder for syklende. Regelverket er i dag er uklart, og det nedprioriterer fremkommeligheten for de som velger sykkel som transportmiddel.
Sykler du på sykkelvei, har du i dag vikeplikt for all trafikk på kryssende veier. Det hindrer effektiviteten for sykkeltransporten. Hovedfartsårer for sykkeltrafikk bør tilrettelegges slik at syklister har forkjørsrett, slik det er i Danmark og Tyskland.
Gående og syklende er to ulike trafikkantgrupper. I byområder må det lages egne traseer for syklende. Det må tilrettelegges for sykkeltrafikk i bymiljøer for å øke fremkommeligheten.

I_byen_uten_bilen

Skilting og merking av sykkelveier og sykkelfelt blir ofte nedprioritert og fører til uklarheter i trafikkbildet. En oppgradering er et viktig signal om at samfunnet ønsker at folk bruker sykkel, og det øker trafikksikkerheten.
Ved utbygging av sykkelparkeringsanlegg i tilknytning til kollektivårer, øker bruken av kollektivtransport.
Det er et stort potensial for økt bruk av sykkel. Over 40 % av alle enkeltreiser med bil er på under 5 kilometer. I følge Transportøkonomisk institutt er den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengende gang- og sykkelveinett trolig fire-fem ganger større enn kostnadene, og har høyere lønnsomhet enn de fleste veiprosjekter.
Sykkelbruk er godt for miljøet. Det bedrer folkehelsa. Det bidrar til økt fremkommelighet i byområder. Og ikke minst gir bruk av sykkel stor individuell frihet for den som ønsker et rimelig og effektivt transportmiddel.

Forslagsstillere:
Dag Vige (Kristiansand Venstre)
Stein Inge Dahn (Mandal Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**