Lindesnes Fyr

Politisk program
2023 – 2027

Lindesnes Venstre

Foto av Tómas Rekstad / Unsplash

Her kan du lese Lindesnes Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Lindesnes Venstre går til valg på og vil jobbe for i Lindesnes kommune i perioden 2023 – 2027.

Gi folk frihet

Frihet handler både om frihet i hverdagen og om å gi folk reelle muligheter i livet. Frihet handler om å skape forutsetninger for at alle kan leve på sine egne premisser. Det handler om friheten til å ta den utdanningen du ønsker, starte den bedriften du brenner for, leve det familielivet du ønsker, og leve i trygge fellesskap. Den enkeltes frihet må likevel balanseres av et ansvar for fellesskapet, og for hverandre. Dette er Venstres sosialliberale fundament.

Det betyr at det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Vårt samfunn blir bedre når ingen faller utenfor. Derfor vil vi stadig forbedre og fornye velferdssamfunnet.

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trenger vi et parti som står opp for frihet, fellesskap og løsninger for framtida.

Venstre vil:

 • Være et parti som lytter til innbyggere og berørte i saker kommunen skal behandle
 • Jobbe for en inkluderende og raus kommune som gir deg muligheten til å være den du er
 • Legge til rette for organiserte og uorganiserte aktiviteter som treffer bredt i befolkningen
 • Styrke frivilligheten, lag og foreninger.

Stanse naturtapet i Lindesnes kommune

Klimakrisen og naturtapet er vår tids største kamp. Det handler om å gi alle mulighet til å leve et godt og trygt liv, nå og i framtiden. Vi må ta vare på naturen og jobbe for en bærekraftig forvaltning. Venstre vil at det skal være enkelt, både for lokalsamfunn og enkeltmennesker, å bidra i klimakampen og leve et godt liv med lavt miljøavtrykk. Venstre vil beskytte naturen fra hav til hei.

Saken om Sodevika og Homsvika har vist oss hvor viktig naturen er, både i seg selv og for oss mennesker som har tilknytning til den. Venstre vil være naturens stemme, og sikre at fremtidig utbygging ikke går på bekostning av uerstattelig natur.

Næringslivet, kommunen og innbyggerne må samarbeide for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Kommunen må legge til rette for grønn næringsutvikling og ha strenge klima- og miljøkrav i anskaffelser.

Vi vil oppleve mer ekstremvær. Venstre vil derfor at kommunen skal prioritere klimatilpasning. Tiltak som gjenåpning av bekker og vassdrag, flomsikring og rehabilitering av natur, vil bidra til å beskytte verdifull infrastruktur.

Venstre vil:

 • At det stilles strenge klima- og miljøkrav når nye større utbyggingsområder planlegges.
 • At alle kommunens byggeplasser blir utslippsfrie.
 • At kommunale bygg som hovedregel ikke skal rives i forbindelse med reetablering.
 • At alle nybygg tilhørende kommunen skal være plusshus med miljøsertifisering, samt stille krav til gjenbruk av materialer i alle kommunale byggeprosjekter.
 • Bygge ut hurtigladere til elbiler og elbåter.
 • Åpne for hurtig omregulering fra eksisterende gatearealer og parkeringsplasser for å gi plass til grønne byrom.
 • Gjenopprette og restaurere natur i hele kommunen for å kutte utslipp og ta vare på det biologiske mangfoldet
 • Styrke beredskapen mot ekstremvær.
 • At bærekraftig og kortreist må være vurderingspunkter i alle kommunens innkjøp.
 • Styrke sykkelbyavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen.

Fremme framtidas næringsliv

Venstre er stolte av næringslivet i kommunen vår. Lindesnes har et mangfold som spenner fra store industribedrifter til enkeltpersonforetak. Dette skal vi ta vare på. Næringene er også viktige for å videreutvikle kommunen vår, skape nye arbeidsplasser, og er viktige kulturbærere.

Lindesnes har gode tradisjoner for innovasjon, nyskaping og gründerskap. Dette er en arv vi må videreføre. Venstre vil skape en fremtidsrettet næringspolitikk som bidrar til nye verdier og grønn vekst. Det må bli enda enklere å starte og utvikle nye næringer i kommunen. Utdanning er en viktig del av dette, hvor man i enda større grad må gi gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Det gir vekstmuligheter.

Det betyr ikke at kommunen skal si ja til alle prosjekter eller stille lavere krav, men at det skal utarbeides tydelige planer med klare forutsetninger for framtidig utvikling. Venstre vil arbeide sammen med næringslivet for å skape flere jobber, samtidig som vi tar nok hensyn til det lokale miljøet og vårt globale ansvar for å kutte utslipp.

Landbruk- og fiskerinæringen har en viktig rolle som produsenter av maten vi spiser, og en viktig sikkerhet for vår beredskap. Venstre vil ha gode rammer for å gjøre landbruket og fiskerinæringen mer bærekraftig.

Venstre vil:

 • Stille gradvis strengere miljø- og klimakrav, og ha en god dialog med næringslivet for hvordan man kan finne de beste løsningene for å møte disse.
 • Arbeide for flere grønne arbeidsplasser i kommunen.
 • Støtte kontorfellesskapene i kommunen.
 • Arbeide for å skape bedre vilkår for kreative og kulturbaserte næringer.
 • Bygge ut infrastrukturen for å sikre bedriftene fremover, bl.a. ved å øke kapasiteten i strømnettet og å bygge ny vei til Spangereid.
 • Opprette et kulturfond.
 • Styrke næringsfondet.
 • Stille strenge miljø- og dyrevelferdskrav i innkjøp.
 • Stille strenge krav til vern av matjord, og få på plass en strategi for å ivareta og øke matproduksjonen i kommunen.
 • Bidra til at lokalt næringsliv og mindre aktører skal få reelle muligheter til å konkurrere om lokale anbud og oppdrag, eksempelvis gjennom å dele større oppdrag opp i mindre deler.

Vi satser på kunnskap

Løsningen på de fleste utfordringene vi står overfor, er kunnskap. Kunnskap gir folk større frihet til å kunne ta egne valg. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, løser klimautfordringer og pandemier. Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap, fordi det gir enkeltmennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid.

I årene som kommer, vil konkurransen om arbeidsplasser bli hardere. Vi vil gi våre barn og barnebarn de beste forutsetningene for å lykkes. Det krever frihet og kvalitet i alle stadier av utdanning og forskning. Mer frihet og mindre politisk styring av forskning, mer frihet for elev og lærer.

Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem. Å ikke få plass i en barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange. Det er et kapasitetsproblem som må løses.

Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljøer og nok voksne er helt avgjørende for barna. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier dem.

Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene for å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av politikere nasjonalt, men må bygges opp gjennom en aktiv skolepolitikk i kommunene. Dette vil Venstre gjøre gjennom å gi økt metodefrihet til pedagoger, sikre full selvbestemmelse over skolekrets, og jobbe for økte budsjettrammer som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp elevene.

Venstre vil:

 • Ha løpende barnehageopptak for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
 • Tilby kompetanseheving av barnehageansatte.
 • Øke andelen mannlige barnehagelærere.
 • Styrke PPT.
 • Sikre tilstrekkelig bemanning for alle barnehager.
 • Myke opp overgangen mellom barnehage og grunnskole ved bruk av metoder som lekbasert læring.
 • Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøveiledere og rådgivere med formell kompetanse.
 • Jobbe for økt valgfrihet av vurderingssituasjoner, slik at alle får vist læringsutbytte på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 • Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom å sikre flere karrieremuligheter, gode lønnsbetingelser, og mindre byråkrati og papirarbeid.

Frihet og trygghet i helsetilbudet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Venstre at hver enkelt i større grad bør kunne bestemme hvem man mottar tjenestene fra. Dessverre er det ikke alle som har ressursene eller kunnskapen til å ta valg på egne premisser. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

Hver enkelt av oss har ulike ønsker om og forventninger til hvordan alderdommen vår skal være. Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve et så fritt, selvstendig og innholdsrikt liv som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud som er tilpasset behovene og interessene deres, dekket av det offentlige.

Venstre vil:

 • Sikre at Lindesnes Kommune har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager.
 • Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.
 • Bruke kommunepsykologene i det forebyggende folkehelsearbeidet.
 • Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet, skal få et fast antall personer å forholde seg til når de trenger det.
 • At kommunen er svært bevisste på å bruke rett kompetanse til rett oppgave slik at man utnytter de tilgjengelige personalressursene best mulig.
 • Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
 • Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som man ivaretar eldre uten digital kompetanse.

En levende kommune

Gode lokalmiljøer har et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Venstre mener at vi får et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne hvor kulturen, idretten og frivilligheten får frihet til å utfolde seg. Kommunen spiller samtidig en viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter og et trygt og attraktivt uteliv.

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Venstre ønsker levende lokalsamfunn der mennesker møter kultur og opplevelser, enten på møteplasser som bibliotek og kulturhus, eller på restauranter og i butikker. I tillegg vil Venstre satse mer på å utvikle lokale sentra i alle deler av kommunen, der daglige tjenester er tilgjengelig, grøntområder bevares, og gater er godt opplyst for beboernes trygghet.

God planlegging av byen og tettstedene i kommunen gir bedre livskvalitet for alle som bor og ferdes i områdene. Gjennom riktig arealplanlegging kan vi opprette flere parker, bilfrie soner og områder med restauranter og aktivitetsparker, i tillegg til å redusere klimagassutslipp, lokal forurensing og støy.

Venstre vil:

 • Sette innbyggernes ønsker og behov i første rekke i by- og stedsplanleggingen.
 • Satse på fellesskapsarenaer som skolen, kulturen, arbeidslivet og frivilligheten.
 • Etablere flere gågater, miljøgater og bilfrie soner i lokalsentre for å legge til rette for handel og lokalt næringsliv.
 • Utvikle kompakte lokalsentre etter modell fra «femminutterssamfunnet».
 • Bidra til at det etableres flere nyskapende og inkluderende boformer som muliggjør en bærekraftig livsstil.
 • Sørge for universell utforming av bygg og anlegg i kommunen.
 • Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert kulturliv.
 • Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelige for alle.
 • Øke støtten til kulturelle arrangementer.
 • Prioritere midler til breddeidrett for å skape inkluderende idrettsarenaer.
 • Sørge for å holde prisene nede for barneidretten, slik at vi sikrer at alle har mulighet til å delta.
 • Ha målrettede ordninger som gjør det mulig for alle å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon.