Til innhold

En grønn, fremtidsrettet og raus storkommune

Lindesnes Venstre

Venstre vil jobbe for en kommune som er best i landet på på innbygger- og brukermedvirkning. Det skal være en kommune hvor det er attraktivt å vokse opp, bo og jobbe i, hvor man i størst mulig grad tilbyr helse-, utdanning-, og kulturtilbud i nærhet til der folk bor. Måten Venstre vil gjennomføre dette på, skal være grønn, fremtidsrettet og raus.

 • Gi folk frihet

  Frihet handler både om frihet i hverdagen og om å gi folk reelle muligheter i livet. Frihet handler om å skape forutsetninger for at alle kan leve på sine egne premisser. Det handler om friheten til å ta den utdanningen du ønsker, starte den bedriften du brenner for, leve det familielivet du ønsker, og leve i trygge fellesskap. Den enkeltes frihet må likevel balanseres av et ansvar for fellesskapet, og for hverandre. Dette er Venstres sosialliberale fundament.

 • Stanse naturtapet i Lindesnes kommune

  Saken om Sodevika og Homsvika har vist oss hvor viktig naturen er, både i seg selv og for oss mennesker som har tilknytning til den. Venstre vil være naturens stemme, og sikre at fremtidig utbygging ikke går på bekostning av uerstattelig natur.

 • Fremme framtidas næringsliv

  Venstre er stolte av næringslivet i kommunen vår. Lindesnes har et mangfold som spenner fra store industribedrifter til enkeltpersonforetak. Dette skal vi ta vare på. Næringene er også viktige for å videreutvikle kommunen vår, skape nye arbeidsplasser, og er viktige kulturbærere.

 • Vi satser på kunnskap

  Løsningen på de fleste utfordringene vi står overfor, er kunnskap. Kunnskap gir folk større frihet til å kunne ta egne valg. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, løser klimautfordringer og pandemier. Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap, fordi det gir enkeltmennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid

 • Frihet og trygghet i helsetilbudet

  Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Venstre at hver enkelt i større grad bør kunne bestemme hvem man mottar tjenestene fra. Dessverre er det ikke alle som har ressursene eller kunnskapen til å ta valg på egne premisser. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv

 • En levende kommune

  Gode lokalmiljøer har et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Venstre mener at vi får et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne hvor kulturen, idretten og frivilligheten får frihet til å utfolde seg. Kommunen spiller samtidig en viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter og et trygt og attraktivt uteliv.

Våre folk