Vefsna er vernet!

Regjeringen la fredag, 3. april 2009 fram forslag om avsluttende supplering av Verneplanen for vassdrag. Regjeringen tilrår at Stortinget tar inn Vefsna i Helgeland og de nedre deler av Tovdalsvassdraget i Agder i verneplanen.
Helgelandskommunene Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes får en rekordutbetaling på 150.000 korner til næringsutvikling i regionen. Dette er historisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


En lang kamp er over. Venstre har i denne vernesaken spilt en betydelig rolle. Venstre var garantisten i Bondevik II regjeringen at Vefsna ikke skulle bli utbygd. Denne rollen overtok SV i den rød-grønne regjeringen. Kampen er over! Vernevedtaket beviser nok en gang at viktige vernesaker ikke kan overlates til lokalstyret.
Vefsn Venstre har helt fra starten vært en støttespiller til verneaksjonen. Gratulerer med dagen!

Laksforsen

Foto: Vern Vefsna

Avsluttende supplering av Verneplan for vassdrag
Pressemelding nr 40/09 fra Olje- og energidepartementet (OED), fredag 3. april 2009

Regjeringen legger i dag fram forslag om avsluttende supplering av Verneplanen for vassdrag. Regjeringen tilrår at Stortinget tar inn Vefsna i Helgeland og de nedre deler av Tovdalsvassdraget i Agder i verneplanen.

Med dette forslaget fullføres vernet av to store vassdrag med meget betydelige naturkvaliteter. Med et slikt grep styrker vi vassdragsvernet i Norge, og sikrer at et representativt utvalg av den unike norske vassdragsnaturen bevares for fremtidige generasjoner, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vefsna er det siste store vassdraget i Norge som ikke allerede er vernet eller utbygd. Vern av Vefsna betyr at et meget stort mangfold av vassdragsnatur fra fjord til fjell blir inkludert i verneplanen.

Departementet anbefaler at det legges opp til et helhetlig planprosjekt i tilknytning til vern av Vefsna. Denne planleggingen skal skje i tett dialog med de berørte kommunene i Helgelandsregionen. En slik planlegging kan legge til rette for mindre, skånsomme kraftutbygginger i sidevassdrag der dette ikke er i strid med verneverdiene. Denne planleggingen vil gi faste rammevilkår for de ulike brukerinteressene.

Regjeringen foreslår å sette av til sammen 150 millioner kroner til næringsfond for de fire berørte kommunene. Pengene settes av i fire separate fond og fordeles med 40 prosent til Hattfjelldal, 40 prosent til Grane, 15 prosent til Vefsn og 5 prosent til Hemnes.

– Fondene skal bidra til å legge til rette for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i de fire kommunene, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Fondene får retningslinjer som sikrer at de er i tråd med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

Vern av de nedre deler av Tovdalsvassdraget fullfører prosessen fra tidligere verneplaner der de øvre deler ble vernet. Dermed blir et betydelig sørlandsvassdrag, med store naturkvaliteter og få tekniske inngrep, omfattet av verneplanen.

Departementet finner ikke grunnlag for vern av Langvella i Sør-Trøndelag. Naturkvalitetene i dette vassdraget kan ivaretas gjennom kommunale arealforvaltning.

Departementet tilrår ikke vern av Øystese nå. Naturkvalitetene i dette vassdraget kan best vurderes gjennom konsesjonsbehandling av aktuelle utbyggingsprosjekter.

– Når vi nå har gjennomført denne avsluttende suppleringen av verneplanen slik Stortinget har forutsatt, må det heretter vises varsomhet med å redusere potensialet for fornybar energi gjennom ytterligere vern. Til grunn for en slik varsom holdning ligger dagens klimautfordringer og behovet for fornybar energi, sier Terje Riis-Johansen.

Les St.prp.nr.53 (2008-2009) her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**