Tid for endring: – Sats på nyskaping og nye arbeidsplasser- Et innlegg fra Kristiansund Venstre

Den økonomiske krisen rammer norsk næringsliv fortsatt hardt. En rekke bedrifter må i disse dager redusere bemanningen, utsette investeringer eller rett og slett legge ned virksomheten.
Det er vanskelig selv for solide bedrifter å få tilgang på nødvendig kapital for å kunne drive videre. Spesielt rammer dette de små- og mellomstore bedriftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre mener en rekke tiltak må settes inn for å skape ny giv i næringslivet, sikre at solide bedrifter kan fortsette driften og legge til rette for nyskaping og nye arbeidsplasser. Her er noen viktige endringsforslag som Venstre vil prioritere:

Nye rammebetingelser

 Reversere innstrammingene i formueskatt og arveavgift

 Gjøre høyere avskrivningssatser permanent

 Fjerne taket i skattekredittordningen (tilbakeføring av underskudd)

 Etablere et konjunkturfond slik at overskuddsskatt kan utsettes

 Øke lærlingtilskuddet

 Åpne for enklere bruk av midlertidige ansettelser

Innenfor forskning og utvikling

 Reversere innstrammingene i SkatteFUNN-ordingen og heve beløpsgrensene

 Gjøre SkatteFUNN mer gunstig for forskningsintensive unge bedrifter (FUB)

 Øke rammen til brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

 Åpne for direkte utgiftsføring av FoU-utgifter

Regelforenkling

 Redusere de administrative byrdene for næringslivet med inntil 25 pst innen 2013 (som for mange land i EU)

 Beregne konsekvensene for næringslivet før nye regler innføres

 Fjerne revisjonsplikt for små selskaper (omsetning under 5 mill kr) – Aut. Regnskapsfører i ny rolle

 Flytte selskapslovningen og regnskapslovgivningen til Nærings- og handelsdepartementet

 Redusere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale

 Forenkle kravene i aksjeloven

Bedre konkurranse

 Styrke tilsynenes selvstendighet

 La Konkurransetilsynet føre tilsyn med offentlige anskaffelser

 Forenklet kunngjøringsplikt for offentlige anskaffelser under 500 000 kr

 Økt bruk av offentlig- privat samarbeid — OPS

Spesielt i vanskelige økonomiske tider er det viktig at politikken blir lagt om i en retning som stimulerer til nyskaping, optimisme og arbeid. Vi må samhandle regionalt for å forsere utviklingen av sterke og innovative regionssentra innenfor godt utbygde fagmiljø.
Venstre ønsker her at bedriftseiere skal stimuleres til å opptre miljømessig forsvarlig ved å skjerpe avgiftene på miljøskadelig adferd samtidig som det gis ekstraordinære tilskudd til forskning og utvikling på klima- og energiområdet.

Toivo Brennløkken
Kristiansund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**