Flertall til Venstre-forslag om avfallsforbrenningsanlegget

Et flertall i Fast utvalg for plansaker sluttet seg til Venstres forslag om å bringe saksbehandlingen i forbrenningsanlegg-saken inn i ordnede former. Bakgrunnen for reaksjonen mot ordførerens handlemåte er blant annet reaksjon fra grunneier, og en politisk saksbehandling utenom etablerte organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forslaget fra Alvdal Venstre som ble framsatt i møtet i Fast utvalg for plansaker 16. april lyder:

Fast utvalg for plansaker mener etablering av avfallsforbrenningsanlegg er et så viktig miljøprosjekt for regionen at arbeidet med å finne passende lokalisering videreføres. FUP vil imidlertid beklage ordførerens uheldige handtering av saken hittil, og forutsetter at det videre utredningsarbeidet ivaretar hensynet til god forvaltningsskikk og en ryddig planprosess. FUP vil særlig framheve betydningen av at kommunens fagavdelinger bringes aktivt inn i utredningsarbeidet samt at berørte grunneiere involveres. Utvalget slutter seg ellers til at foreliggende forslag til konsekvensutredninger skal gjennomføres.

Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**