Rogaland vil ha bybanestøtte fra landsmøtet

Rogaland Venstre ber om landsmøtets støtte til bybaneprosjektet på Nord-Jæren. I en egen uttalelse foreslås statlig medvirkning i samferdselsprosjekter som er vesenlige for å nå målsetningene om reduserte klimagassutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

– Bybanen på Nord-Jæren er det eneste transporttiltaket som evner å betydelig endre reisemiddelfordelingen i en miljøvennlig retning, sier Venstres fylkesleder Helge Solum Larsen. Han slår fast at bybanen er nødvendig for en bærekraftig areal og transportpolitikk i regionen.

-Når det nå viser seg at den AP-dominerte regjeringen ikke prioriterer bybanen i NTP har vi fått en betydelig utfordring for storbyområdet, sier Solum Larsen. – Det er ikke mulig å gjennomføre de regionale veiplanene heller, dersom bybanen som kan endre den interne reisemiddelfordelingen på Nord-Jæren faller ut. Da vil resultatet bli en økt privatbiltrafikk som det rett og slett ikke vil være kapasitet til på veinettet, sier han. Klimamessig kan det ikke forsvares, slår han fast.

Her er hele forslaget til politisk uttalelse:

Bybane

Foto: ?

Nord-Jæren må få sin bybane

Venstres Landsmøte beklager at Nasjonal transportplan (NTP) ikke i sterk nok grad prioriterer konkrete tiltak som kan løfte trafikk fra privatbil til andre transportformer i storbyområdene. Det er sterkt beklagelig at ikke regjeringen makter å prioritere tiltak som møter klimautfordringen.

Storbyområdet Sandnes-Stavanger vokser kraftig. Skinnegående bybane det viktigste tiltaket som kan løse trafikkavviklingen mellom bolig — og næringsarealer på en miljøvennlig og framtidsrettet måte. Bybanen flytter trafikk fra privatbil til kollektiv. Bybanen vil lette trykket på veinettet og bedre framkommeligheten for nytte- og gjennomgangtrafikken. Bybanen er det eneste tiltaket som kan bidra til å nå målsettingene om reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren.

Bybaneplanene er så langt neglisjert av regjeringen. En lokal henvendelse om spleiselag for planlegging har aldri regjeringen besvart. I sitt forslag til NTP har regjeringen fraskrevet seg medansvar for prosjektet. Denne negative holdningen står i sterk kontrast til det lokale engasjementet for å få til klimapolitisk endring.
Byene Stavanger og Sandnes har sluttet seg til prosjektet Framtidens byer og legger opp til å kutte de lokale klimagassutslippene med 20 prosent innen 2020. Å redusere utslippene fra biltrafikken vil sammen med en gjennomtenkt arealpolitikk være det viktigste for å nå dette målet.

Venstre har bidratt til bedret kollektivtransport i både Oslo og Bergen. Bybaneutbyggingen i Bergen realiseres på grunn av direkte statlig medvirkning som Venstre sikret fra regjeringsposisjon. Klimautfordringen er så alvorlig at storbyer som selv ønsker å prioritere miljøvennlig transport, slik situasjonen er i Stavanger, må få statlig støtte til det.

Venstre gir sin støtte til bybaneutbygging på Nord-Jæren og vil arbeide for at dette samferdselstiltaket tas inn som forpliktende tiltak i første planperiode av NTP. Det er nødvendig at staten forplikter seg slik lokale myndigheter allerede har gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**