Veien ut av krisen

Verden står overfor både en kortsiktig økonomisk krise og en langvarig miljøkrise. Venstre ønsker å bruke tiltak mot den økonomiske krisesituasjonen til å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv med flere grønne arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Arne Langset

Den globale økonomiske krisen rammer norsk næringsliv hardt. Venstres landsmøte vil forbedre rammebetingelsene for næringslivet og stimulere flere gründere til å starte egne bedrifter. Det vi trenger nå er en målrettet satsing på framtida. Vi må få en gjennomgripende satsing miljøvennlig retning, en satsing på forskning innenfor miljø, klima og næringsutvikling og en konsentrert satsing på fornybar energi.

Venstre vil i tillegg øke innsatsen for å ta vare på biomasse bl.a. til bioenergi basert på avfall og biprodukter fra skogbruk, landbruk og marin sektor.

Arne Langset
Politisk nestleder Nordland Venstre

Uttalelsen i helhet:
Verden står overfor både en kortsiktig økonomisk krise og en langvarig miljøkrise. Venstre ønsker å bruke den økonomiske krisesituasjonen til å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv med flere grønne arbeidsplasser.

Målrettet satsing på fremtiden
Den globale økonomiske krisen rammer norsk næringsliv hardt. Venstres landsmøte vil forbedre rammebetingelsene for næringslivet og stimulere flere gründere til å starte egne bedrifter. Det vi trenger nå er en målrettet satsing på framtida med et gjennomgripende skatteskifte i miljøvennlig retning, satsing på forskning innenfor miljø, klima og næringsutvikling og en konsentrert satsing på fornybar energi. Venstre har som målsetting å få utviklet en like god leverandørindustri innenfor klima og fornybar energi som vi har for olje og gass-sektoren.

Venstres landsmøte krever:
Bedre rammebetingelser for næringslivet:
Sikre at kapitalmarkedene fungerer slik at bedriftene får tilgang på nødvendig kapital
Reversere innstrammingene i formueskatt og arveavgift, og på sikt fjerne disse.
Øke avskrivningssatsene og endre avskrivningsreglene i skattesystemet slik at investeringer i FoU og investeringer med miljø- og klimaeffekt premieres
Etablere et konjunkturfond slik at innbetaling av bedriftsskatt kan utsettes med inntil 2 år
Redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger
Innføre en egen skattefradragsordning etter modell av SkatteFunn ved opplærings-/kompetanseutviklingstiltak internt i bedriftene.
Redusere de administrative byrdene for næringslivet ved bl.a å fjerne revisjonsplikten for selskaper med omsetning under 5 mill. kr og forenkle kravene i aksjeloven
Reduksjon i gebyrer fra Brønnøysundregistrene

Et grønnere næringsliv:
Innføre et grønt skatteskifte hvor beskatningen vris fra skatt på arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig adferd
Opprette et eget statlig investeringsselskap "KlimaTek" som skal investere i klimakteknologi, klimagründere og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv.
Innføre "grønne sertifikater", eller tilsvarende ordninger, som sikrer investering i ny fornybar energiproduksjon inkludert varme
Øke grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder
Øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon, slik som havvindmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft
Øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall

Mer forskning og utvikling for økt nyskapning:
Reversere innstrammingene i SkatteFUNN-ordingen og heve beløpsgrensene
Innføre et eget skattefradrag for bedrifter som driver aktiv knoppskyting etter modell av SkatteFUNN-ordningen
Øke forskningsmidlene til bedriftene gjennom å øke rammen til brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
Åpne for direkte utgiftsføring av FoU-utgifter
Øke fondet for forskning og nyskaping til 150 mrd. i 2010 og den totale forskningsinnsatsen skal tilsvare 3 pst av BNP innen 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**