Nordland Venstre vant fram med 5-årig almennlærerutdanning

Under årets landsmøte opprettholdt Nordland Venstre et forslag fra Troms Venstre. Forslaget sier at Venstre skal legge om og utvide almennlærerutdanningen til 5 år slik at det blir mer fokus på faglig fordypning, praksis og spesialisering. Landsmøtet gav sin tilslutning til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nordland Venstres begrunnelse for å støtte en 5-årig almennlærerutdanning:

6. februar la Regjeringen fram Stortingsmeldingen nr 11. "Læreren — rollen og utdanningen". Der legges det opp til to likeverdige hovedretninger i lærerutdanningen.

· En retning rettet mot barnetrinnet (1.-7. klasse) hvor det skal kreves 30 studiepoeng for å kunne undervise i fagene norsk/samisk og matematikk

· En retning rettet mot ungdomstrinnet (8.-10.klasse) hvor det skal kreves 60 studiepoeng for å undervise i fagene norsk/samisk, matematikk og engelsk, og 30 studiepoeng for å undervise i alle andre fag.

Skole

Det økte kravet til den formelle kompetansen for å undervise i fag, vil ha betydning for hvordan personalet på skolen settes sammen. Det er fortsatt de fådelte skolene som dominerer i antall, ikke minst i Nord-Norge. Som en konsekvens av dette forslaget om en spisset og spesialisert lærerutdanning, kan skolene få problemer med å rekruttere lærere som samlet behersker alle fag og alle klassetrinn. Forslaget til lærerutdanning fra de rød-grønne er beregnet for de store skoler i de sentrale strøk, og vil ha en sterk sentraliserende effekt. Med Venstres forslag til en endret og utvidet femårig allmennlærerutdanning unngår vi disse konsekvensene, og vi vil unngå at de små skolene i distriktene legges ned på grunn av vansker med å skaffe kvalifisert undervisningspersonale til alle fag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**