Revidert budsjett 2009

Venstre og KrF har denne gangen laget et felles budsjettforslag til behandlingen av revidert kommunebudsjett i april. – Hovedprofilen er at vi vil skjerme utsatte grupper for kutt, særlig barn og unge, i tillegg til at vi vil gå alternative veier for å hindre kommunale utgifter og underskudd, sier Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hele budsjettet kan du lese her.

Formål med budsjettforslaget:
Vi vil gå alternative veier for å hindre kommunale utgifter og underskudd — og for å bidra til innsparinger.

Vi vil sørge for en bedre sosial profil i forhold til utsatte grupper, særlig barn og unge.

Vi vil ikke senke, men styrke kvaliteten i barnehage og skole.

Vi vil ikke redusere trygghet og kvalitet i eldreomsorgen.

Vi vil utnytte potensialet i frivillig sektor mye bedre.

Vi vil ikke senke våre miljøambisjoner.

Vi vil kutte i kommunens lånegjeld.

En alternativ politikk
Venstre og KrF viser til at partiene, både hver for seg og sammen med andre opposisjonspartier har foreslått en annen politikk som samlet sett ville vært mer bærekraftig — også i økonomisk vanskeligere tider. Dette handler ikke minst om utnyttelsen av privat og frivillig sektor, samt en bedre forebyggingspolitikk og miljøinvesteringer, som ville ha senket kommunens drifts- og utgiftsnivå.

Når det nå må drives kuttpolitikk, er det viktig å presisere at ensidige generelle kutt kan ramme både urasjonelt og usosialt. Dette er også en anledning til å stille spørsmål ved om omfanget av kommunal virksomhet er for stort, sett i forhold til det potensialet som ligger i frivillig og privat sektor. Dette signaliserer større grep enn det som er vanlig i en budsjettrevisjon, men denne revisjonen skal etter rådmannens intensjon ha budsjettvirkninger for minimum to år.

Stort sparepotensiale

Skjerming av utsatte grupper og kommunens viktigste satsingsområder er prioritert. Da kan ikke ideologiske kjepphester som motstanden mot at andre enn kommunen kan konkurrere på en del tjenesteområder få forkjørsrett. I kommunikasjon med NHO Service har vi fått utregnet et netto innsparingspotensial eller ressursfrigjøring ved konkurranseutsetting for Trondheim på 276,6 millioner kroner. Vi utfordrer både rådmannen og de rødgrønne om å se nærmere på dette. Alt trenger ikke være like politisk kontroversielt. Selv vil vi følge opp mye av dette i større skala ved den årlige budsjettbehandling, og legger bare i revidert inn et mindre oppstartsbeløp på 10 millioner kroner,- med opptrappende årlig effekt.

Vi går også inn for salg av kommunale barnehager til private barnehagedrivere.
Våre primære alternative budsjettforslag ble nedstemt høsten 2008. Nedenfor fremkommer våre forslag til revisjon av 2009-budsjettet med videreføring for 2010-budsjettet. Vi viser nedenfor utslag for årets budsjett, og gjør som rådmannen; viser til at effekten i år blir tredjeparten av effekten for toårsperioden.

Stillingsstopp og sluttpakker nødvendig

Det har vært en formidabel vekst i kommunens administrasjon de siste årene. Dette har i hovedsak gått til ønskede bedringer av tilbudet innenfor barnevern og eldreomsorg. Men kommunen har ikke klart å kvitte seg med unødvendig arbeidskraft som følge av endrede utfordringer og omstillinger. Dette fordrer tiltak vi ikke har tatt skikkelig i bruk. Vi foreslår stillingsstopp. Det vil si at rådmannen må godkjenne ethvert nødvendig unntak fra denne hovedregel til vi har fått kontroll på økonomien.

I tillegg ber vi rådmannen foreslå en sluttpakkeordning, hovedsakelig med sikte på de økte innsparinger som må gjøres fra neste år. Uten slike nye og mer radikale virkemidler, som både reduserer antall nyansettelser og gir lavere terskel for fratredelser, klarer vi verken nødvendige innsparinger, eller våre prioriterte mål som kvalitetssatsingen i skole, barnehage og eldreomsorg, samt den nødvendige sosiale profilen og i varetakelsen av dem som har de største utfordringene i hverdagen. Hva skolesatsingen angår, ser vi ingen gode nok grunner til å legge ned skoler denne valgperioden.

Kriselignende tiltak fordrer også et minimum av kriseforståelse ute blant folk. Derfor må heller ikke den store lokale andelen av krisen underkommuniseres, noe også rådmannen dokumenterer og utfordres oss på. Vi minsker bl.a. derfor også kommunens lånegjeld i vårt budsjettalternativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**