Saker fra bydelsutvalget 30. april

Sagene Venstre skal framover forsøke å gi et kort referat av relevante saker vi jobber med i forbindelse med BU-møtene i bydelen. Nedenfor følger et sammendrag av sakene vi tok opp på BU-møte 30. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bydelenes økonomi og sosialhjelpskostnadene

I følge den siste økonomirapporten vi har fått forelagt sprekker budsjettet på Sagene med 9,2 millioner kroner i 2009, 8,7 millioner av dette er overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Ved budsjettbehandlingen før jul advarte Sagene Venstre mot at dette kom til å skje. Administrasjonen hadde lagt opp til at avsetning til økonomisk sosialhjelp skulle være på samme nivå som i 2008 til tross for at alle signaler pekte i retning av at posten burde økes. Det faktum at vi var på vei inn i en økonomisk krise samt prognoser vi hadde fått på blant annet arbeidsledighet fa NAV tilsa at det vi hadde satt av til økonomisk sosialhjelp var alt for lite. Venstre foreslo å overføre 3,2 millioner kroner vi hadde i frie midler ved budsjettbehandlingen inn i posten for økonomisk sosialhjelp. SV og Ap lyttet verken til våre advarsler eller vårt forslag, og disse pengene endte opp et annet sted i budsjettet. Vi var veldig klar over at dette ville være en dråpe i havet og at det er veldig vanskelig å forutse “hvor galt det vil bli” i løpet av året, men vårt forslag ville hjulpet litt!

Barnehage på Geitmyra

Sagene Venstre stemte imot at det skal bygges barnehage på Geitmyra. Geitmyra er området i triangelet mellom ring 2, Uelandsgate og Treschowsgate, og området hører egentlig til St.Hanshaugen bydel. Siden området ligger på grensen til Sagene bydel, og mange av brukerne av området er tilhørende i Sagene, får også Sagene BU mulighet til å uttale seg i saken. Sagene Venstre har holdt fast ved prinsippet om at vi går ikke inn for å bygge på grønt- og friområder samme hva slags annet godt formål det gagner, dette prinsippet veier også tungt for oss i denne saken. Området er i dag i bruk som skolehage og parsellhager og det er stengt for publikum utenom åpningstidene. Det ville være et løft for beboere i området om Geitmyra som grøntområde ble mer åpent og tilgjengelig for alle i fremtiden, enten det blir bygget barnehage der eller ei.

Manglende kvalitet på tilsynsutvalgsrapporter

Bydelen organiserer tilsynsutvalg for sykehjemmene og hjemmetjenesten, representantene i disse er valgt av bydelsutvalget basert på forslag fra partigruppene. Bydelsutvalget får jevnlig rapporter fra disse utvalgene sine besøk på institusjonene. Venstre har flere ganger uttrykt skepsis til hva slags kompetanse og opplæring representantene i tilsynsutvalgene har, dette basert på innholdet i rapportene vi får forelagt. Tilsynsutvalget for hjemmetjenester i bydelen har ikke hatt noe aktivitet i 2008, det har ikke kommet noen henvendelser eller klager fra brukere av hjemmetjenestene. Bydelen oppgir at de mottar generelt lite klager fra brukere av tjenesten, det kan ha to forklaringer: enten er alle fornøyde, eller så vet de ikke hvordan de skal gå frem med en klage. Vi har nå fått forsikringer fra bydelsadministrasjonen på at de skal bli flinkere til å informere brukere av hjemmetjenester om at det finnes et utvalg man kan kontakte direkte ved klage.

Digital tilgjengeliggjøring av politikk i Sagene

Sagene Venstre har tidligere foreslått at politiske møter i bydelen skal gjøres tilgjengelig på web-tv og podcast. Alle de månedlige politiske møter er åpne for publikum, men det er sjelden vi har tilhørere. Det er nok også noen som ikke har anledning til å delta fysisk på møtene men som likevel kan ønske å følge med på hva som skjer i bydelspolitikken.

Forslaget vårt ble behandlet av bydelsadministrasjonen der man kom fram til at kostnadene ved å innføre et system med video- og lydsendinger på nett ville bli ganske kostbart, og dermed ikke anbefalt på nåværende tidspunkt. Venstre fremmet derfor et tilleggsforslag om at lydfiler fra møtene kan legges ut i etterkant, og at administrasjonen kan ta kontakt med Ungmedia for å høre om de kunne være interessert i et samarbeid om dette og evt. andre tiltak. Ungmedia har en god del kompetanse på AV-området og vi håper dette innspillet kan føre til at i det minste opptak av diskusjonene fra møtene blir tilgjengelig digitalt på internett.

Oslo kommune er for øvrig en nasjonalt sinke i digital tilgjengeliggjøring av politiske møter og dokumenter, og vi håper at kommunen sentralt tar tak i dette framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**