Norge trenger Venstres lærerløft

I regjeringens stortingsmelding om kvalitet i skolen ble Venstres lærerløft lang på vei kopiert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det var et paradoks at kunnskapsministeren la fram denne meldingen samme dag som regjeringspartiene sa nei til Venstres forslag i revidert nasjonalbudsjett om å bevilge 200 millioner kroner til nasjonale rekrutteringsplanerr for å sikre tilstrekkelig mange lærere i grunn- og videregående skole.

Venstre har gjennom flere forslag i Stortinget foreslått å innføre systematisk videreutdanning for lærere, senest i forbindelse med forslaget om lærerløft, som ble nedstemt av regjeringspartiene.

Økt lærertetthet på de laveste trinnene er ikke nok for å kompensere for lærermangelen i hele skolen de kommende årene, og særlig ikke når skoledagen ble utvidet allerede fra høsten 2008. Det haster å gjøre noe med lærerrekrutteringen.

Venstres forslag går lenger enn det Regjeringen i sin stortingsmelding om kvalitet i skolen tar til orde for, blant annet ved at kompetanseheving skal være både en rett og en plikt for alle lærere med jevne mellomrom, ikke bare for "et gitt antall" lærere innenfor "målrettede fagområder". Venstre er glad for at Regjeringen endelig synes å innse viktigheten å få på plass en systematisk videreutdanning for lærere. En bred innsats på dette området er avgjørende for å gjenoppbygge status for læreryrket.

Venstre mener at regjeringen har et for svakt fokus på rekruttering til læreryrket, og vi er forundret over at man ikke i større grad tar opp de store rekrutteringsutfordringene norsk skole står ovenfor. Kunnskapsministeren er utydelig med hensyn til å stille konkrete fagkrav for å undervise på alle fag og alle trinn. Det handler om å sette ambisjoner for norsk skole, og det vil være svært viktig både med tanke på innretning av videreutdanningen og den nye lærerutdanningen.

Mari Ann Bjørkli
Nordland Venstre

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**