Venstre vil ha nasjonale torskefjorder

Representantforslag fra stortingsrepresentantene om å gjennomføre en faglig utredning om torskeoppdrettsfrie områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Torsdag behandlet PNM-komiten Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Som en del av denne åpnes det for nye oppdretts konsesjoner i Skjerstadfjorden og i umiddelbar nærhet. Et forlag om felles forvaltningsplan for fjorden ble skjøvet fram i tid.

Terje Cruickshank på bystyre talerstolen

– Posisjonen ved stortingskandidat Erik Sivertsen AP) apes med folket og leker russisk rulett med Skjerstadfjorden, sier en oppgitt Cruickshank etter vedtaket i PNM-komiteen.

Tomme ord
– Tidligere på folkemøter og i debattmøter har Sivertsen vært positiv til at det må en overordnet, helhetlig og felles forvaltningsplan for alle Skjerstadfjordkommunene. Men som leder av planprosessen, og leder av de politiske organer som framlegger denne har han ikke fulgt opp sine løfter, mener Cruickshank

Kunnskapsbasert forvaltning
– Det er mange år siden Venstre oppdaget det potensielle konfliktområde for den nye havbruksnæringen. Vi ønsker den velkommen, men vi må ha mer kunnskap før vi slipper den innenskjærs i lukkede og spesielt sårbare fjordbasseng, sier Cruickshank.

Vi kan bruke den kunnskap som nå etableres ved Universitetet i Nordland til å skap en kunnskapsbasert forvaltning av Skjerstadfjorden i samarbeid og samsvar med våre nabokommuner.

Venstre har på Stortinget fremmet et forslag om å verne fjorder mot torskeoppdrett, ved å innføre nasjonale torskefjorder, inntil man vet mer om de miljømessige konsekvensene av torskeoppdrett. Forslagsstillere er André N. Skjelstad, Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug.

Begrense veksten
– Oppdrett av torsk er en relativt ung næring i Norge, og de miljømessige konsekvensene av denne næringen har fremdeles flere spørsmål enn svar derfor er det så viktig at vi på et så tidlig tidspunkt som mulig får mer kunnskap om hvordan torskeoppdrett påvirker miljøet og spesielt kysttorsken. Derfor mener Venstre vi må begrense veksten i næringen før vi lar flere eksperimentere med miljøet, fortsetter Cruickshank.

Følge føre-var-prinsippet
– Venstre vil derfor gjennomføre en faglig utredning om torskeoppdrettsfrie områder for å gi kunnskap om det er behov for å innføre nasjonale torskefjorder og regioninndeling som et forvaltningsverktøy i tråd med “føre-var-prinsippet” og hensynet til en bærekraftig utvikling av torskeoppdrettsnæringen.

Flere spørsmål enn svar
Ifølge havressurslova skal “føre-var-prinsippet” være bærende element i forvaltningen av havets ressurser, og akvakulturloven forutsetter at torskeoppdrettsnæringen utvikles innenfor bærekraftige rammer. Siden det er flere spørsmål angående miljøkonsekvensene og bærekraftigheten ved torskeoppdrett enn svar, mener Cruickshank at en innføring av torskefjorder og regioninndeling er en fornuftig løsning til man har fått svar på alle spørsmålene og at dette må være eneste løsing for Skjerstadfjorden på nåværende tidspunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**