Spørsmål til samferdselsministeren

14. mai hadde jeg møte med Borghild Tenden (V), som er nestleder i Samferdselskomiteen på Stortinget. Temaet var om hun kunne bidra til at det nedlagte jernbanesporet på Neslandsvatn kunne benyttes gratis til gang/sykkelvei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Resultatet av møtet ble at jeg formulerte et spørsmål som hun nå har sendt til samferdselsministeren. Det er usikkert hva svaret blir, men det er i alle fall verdt å gjøre dette forsøkt fordi det må et politisk initiativ til dersom vi skal slippe å betale for grunnen der vi ønsker gang/sykkelvei på Neslandsvatn.

Nedlagt jernbanespor til veiformål
«Vil statsråden vurdere om det kan innføres en lovhjemmel, eller gjøres andre grep, slik at nedlagte jernbanestrekninger kan benyttes vederlagsfritt til viktige veiformål?»
I St.prp. nr. 60/Innst. S. nr. 111 (1988-89) som bl.a. omhandler nedleggelse av jernbanestrekningen fra Kragerø til Neslandsvatn st. i Drangedal fastsetter også Stortinget retningslinjer for avhending av eiendom i forbindelse med nedleggelse av jernbanen.

Stortinget vedtok 30. mars 1989 følgende:"
Eiendommer med ingen eller liten alternativ verdi og som NSB ikke lenger har bruk for, eller eiendommer som i sin helhet fortsatt skal nyttes til samferdselsformål til erstatning for nedlagt jernbanetrafikk overføres vederlagsfritt til de berørte kommuner i samsvar med tidligere praksis."
Dette vedtaket er ikke opphevet, men Samferdselsdepartementet sier i brev til Kragerø kommune i mars 2003: "Etter Samferdselsdepartementets vurdering kan det likevel sies at disse retningslinjene indirekte ble opphevet gjennom Stortingets beslutning om å gjøre NSB om til særlovsselskapet NSB BA."

Dette skjedde ved behandlingen av St.prp. nr. 2 (1996-97)
Drangedal kommune arbeider nå med en reguleringsplan for området ved Neslandsvatn stasjon.
På en ca 2 km lang strekning ligger det nedlagte jernbanesporet helt parallelt med fylkesveien, og bruk av jernbanesporet er eneste mulighet for å få laget en høyst påkrevet gang/sykkelvei.
For å få realisert gang/sykkelvei i området vil det være av avgjørende betydning at jernbanetraseen kan benyttes vederlagsfritt i tråd med Stortingets intensjon bak vedtaket i 1989.

Ola Nesland,
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**