Andre N. Skjelstads tale

I Venstres program for neste stortingsperiode skisserer vi tre reformer som utgjør våre hovedprioriteringer. Vi skal ta steget over i lavutslippssamfunnet gjennom en overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne og bærekraftig samfunn. Vi skal bygge kunnskapssamfunnet gjennom å satse på en skole med faglig sterke lærere. Og vi skal reformere velferdssamfunnet gjennom større og sterkere kommuner som kan overta oppgaver fra staten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


VELFERDSKOMMUNER

eldre ektepar

Foto: Morguefile.com

Venstre vil styrke det lokale selvstyret og ha mer velferd der folk bor. Skal lokaldemokratiet lykkes, må kommunene bli større og bedre i stand til å finne de beste lokale løsningene for sine innbyggere. Da er det ikke så viktig hvor rådhuset ligger. Det er tjenestene som må ligge nært innbyggerne, ikke byråkratene.

Det er en del av vårt program for å skape et moderne Nord-Trøndelag. Venstre vil ha en kommunereform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten til kommunene. Det er også en velferdsreform som krever en ny kommunestruktur, med større ansvar for offentlige tjenester enn dagens kommune, spesielt innenfor helsevesen og velferdstjenester, men også innenfor miljø, regional planlegging og arealpolitikk.

Venstres velferdskommuner betyr at vi vil flytte oppgaver, penger og ansvar fra staten til kommunene for å gi bedre omsorg der folk bor. Dette krever større kommuner som kan skape attraktive fagmiljøer.

I årene som kommer blir den store utfordringen å gi innbyggerne de velferdstilbudene de har krav på. Tida fra nå og frem til 2020 vil Venstre bruke til å utforme velferdskommuner vi kan være stolte av. I 2020 er langt flere av oss pensjonister og antallet i arbeidsfør alder synker dramatisk. Vi må derfor sørge for å være godt organisert, smarte og effektive for å ha gode og verdige omsorgstjenester.

Velferdssamfunnet er for Venstre mer enn velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø. Alt for mange opplever at de blir kasteballer i systemet eller blir stående i kø i helsevesenet.

Gjennom å legge en større del av ansvaret for helse- og omsorgsoppgaver til kommunene styrkes mulighetene til å samarbeide med det frivillige apparatet både i planlegging, utforming og tjenesteytelse. Det krever større og sterkere kommuner.

Det betyr flere sykeheimer, færre rådhus, mer behandling og mindre byråkrati.

Vi må tørre å se på mulighetene en slik velferdsreform vil gi. Dette handler om å skape det attraktive og moderne Nord-Trøndelag og legge til rette for vekstkraftige lokalsamfunn. Slik kan vi sikre at hele Nord-Trøndelag blir i bruk — også for framtida. Vi skal bygge det moderne Nord-Trøndelag.

KUNNSKAP

Bøker

Foto: Microsoft

Venstres mål er å utvikle Norge til et kunnskapssamfunn. En god offentlig skole er førsteprioritet på veien mot KUNNSKAPSSAMFUNNET.

Alle elevene skal føle mestring i skolehverdagen. For å legge til rette for elevenes utvikling trenger vi tydelige læringsmål, klare krav til elevene og kunnskapsrike lærere. Alle elever skal få opplæring tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger.

For skal vi styrke skolen, må vi styrke læreren. En god lærer er det viktigste vi kan gi våre elever. Vi trenger lærere med høy faglig standard. Lærere må hele tiden ha rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag og yrkeskompentanse.

Derfor vil Venstre innføre en ordning med systematisk videreutdanning for lærere i alle fag, et kompetanseår. Vi vil øke opptakskravene til allmennlærerutdanningen og utvide utdanningen til 5 år og vi vil innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre gode og mange nok lærere.

SMÅBEDRIFTER
Ny økonomisk vekst avhenger av vår evne til å omsette kunnskap til ny virksomhet. Et mangfoldig, nyskapende og kunnskapsbasert næringsliv er avgjørende for at vi i Nord-Trøndelag skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Det handler om å legge til rette for utviklingsgrep og konkurranseevne i næringslivet.

For gir vi bedriftene gode vilkår trygger vi velferdssamfunnet for offentlig sektor og velferd er avhengig av verdiskapningen i det private næringsliv. Derfor må målet være å gjøre Nord-Trøndelag til det fylke som er mest attraktivt for nyetableringer og å posisjonere vårt næringsliv for videre vekst.

Venstre vil at vi skal bruke dagens krisesituasjon på en konstruktiv måte for å skape varige forbedringer for næringslivet. I forbindelse med behandlingen av krisepakken i stortinget foreslo Venstre flere målrettede tiltak som ekstra bevilgninger til bedriftsintern opplæring og å forbedre permitteringsreglene, slik at ansatte i større grad kan veksle mellom dagpenger og arbeid. Dette vil sikre kompetansen i bedriftene over tid. La meg også ta med at Venstre vil halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger, noe som vil gi flere ungdommer muligheten til å få en praktisk avslutning på utdannelsen sin.

La meg også ta med to ting til som vil være viktige bidrag på samferdselssiden for næringslivet i Nord-Trøndelag. Det handler om å tenke nye tanker.

SAMFERDSEL

Høgfartstog

Foto: DB

For Venstre har hele tiden tenkt nye tanker. Allerede i 2003 tenkte vi en ny kurs for å satse mer på framtida gjennom å foreslå en helhetlig opprustning av RV 17 mellom Steinkjer og Namsos. Dette var for å binde Namdalen sterkere inn mot Innherred og knytte kysten tettere mot sørdelen av fylke.

Vegen preget av mange unødvendige kurver, smal veibane, manglende eller liten veiskulder og mange avkjørsler. Nå har vi kommet til å nærme oss realisering av prosjektet. Dette er ikke bare det viktigste utviklingsprosjektet nord i fylket, men en helhetlig utbedring av RV 17 er også et viktig miljøprosjekt.

En bedre vei vil gi lavere energiforbruk, som igjen leder til mindre utslipp og mindre støy, noe som igjen gir positive utslag for miljøet og lokalsamfunnet. For flere og bedre veier trenger Nord-Trøndelag

Med Riksvei 17, som nå er på tampen av realisering, lanserte Nord-Trøndelag Venstre i vår sin nye samferdselsvisjon for Nord-Trøndelag.

Samme dag som det var flertall for å bygge høyhastighetstog sør i landet opplevde vi igjen at Nord-Trøndelag blir stående på perrongen når Sør-Norge setter opp farten.

Samme dag som det ble kjent at det var flertall på Stortinget for å bygge høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-Norge var flere av Venstres lokallag i fylket å finne på stand på jernbanestasjonene rundt om i Nord-Trøndelag. Deres budskap var Nord-Trøndelag Venstres nye fremtidsrettede visjon for Nord-Trøndelag;

For dersom staten velger å bygge en høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim mener jeg at Nord-Trøndelag må legge en plan for en lignende bane mellom Steinkjer og Trondheim. Et hurtigtog mellom Steinkjer og Trondheim vil bidra til at vi får en tidsriktig og moderne utvikling i Nord-Trøndelag.

For Venstre vil gi toget en ny rennesanse og ha et kraftig forbedret togtilbud.

Det skal lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Bedre kollektivtilbud gjør det enklere å reise og tar samtidig vare på miljøet. Derfor vil Venstre ha et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud.

LAVUTSLIPPSAMFUNNET
Norge må ta de avgjørende skrittene fra å være en gammeldags fossilnasjon til å bli et miljøpolitisk foregangsland. Norge må være front med å satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape grønne arbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for klimaet og miljøet.

Her sitter Nord-Trøndelag på store mulighet. Venstre vil ha en storstilt satsning på bioenergi og jeg vil legg til rette for en realisering av vindmølleparken på Ytre Vikna.

Det er fullt mulig å opprettholde vår velstand, verdiskapning og velferd og vår posisjon som energinasjon uten skadelige utslipp, men det krever noe av oss alle. Det er dette som er lavutslippssamfunnet.

OMBUDSROLLEN[/b]
En viktig del av rollen som stortingsrepresentant er å være ombudsmann for din valgkrets. Gjennom 4 år har jeg prøvd å ta opp stort og smått om saker som angår Nord-Trøndelag. jeg har besøkt alle kommunene i fylket, hatt samtaler med ordførere og tatt opp saker på Stortinget som har angått Nord-Trøndelag.

Totalt har jeg i løpet av 4 år på Stortinget tatt opp 88 saker gjennom spørsmål. 49 av dem har vært konkret om saker i mitt hjemfylke. Spørsmålene har hatt et vidt spekter; alt fra trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med viltpåkjørsler langs nord-trønderske veier, til brudd anskaffelsesregelverket i Helse Midt-Norge.

Dersom jeg må peke ut fire av dem, fire saker som har veldig stor betydning for Nord-Trøndelag så vil jeg peke på:

Teaterutdanning i Verdal:
Jeg finner det urimelig at Teaterutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag ikke blir behandlet likeverdig økonomisk med de øvrige teaterutdanningene i Norge. Når Hints teaterutdanning i Verdal mottar 80 000 kroner mindre i støtte per student enn Akademi for Scenekunst ved Høgskolen i Østfold, er det grunn til å reagere. Begge utdannelsene gir bachelorgrad. Vi kan ikke akseptere at de rødgrønne svikter Nord-Trøndelag på denne måten. HINT skal ikke straffes for en utdanning det åpenbart er behov for. Nord-Trøndelag må også få være med på å bygge kunnskapssamfunnet.

Dette viser igjen etter mitt syn og regjeringens representanter fra Nord-Trøndelag mangler gjennomslagskraft for å utvikle Nord-Trøndelag.

NorFraKalk
I Verdal har bedriften NorFraKalk AS en utslippstillatelse på 6 kg kvikksølv i året. En rapport utarbeidet av Veritas viser at kvikksølvutslippene kan reduseres vesentlig gjennom et renseanlegg. Konsulenten som har utredet saken anbefaler at renseanlegg ikke monteres fordi NorFraKalk holder seg innenfor utslippsgrensene satt av Statens Forurensningstilsyn. Nord-Trøndelag må også få være med å bygge lavutslippssamfunnet. For denne fabrikken ligger like i nærheten av badestranden på Verdal.

Politiutdanning på Værnes
Regjeringen har vist positiv holdning til å øke opptaket til Politihøgskolen. Økningen av politistyrken gjennom et ordinært opptak vil ta lang tid. Det er en stor utfordring å øke kapasiteten på lang sikt, men det finns tilgjengelige og egnede lokaler, nemlig forsvarets anlegg her på Værnes. Trygghet er en viktig del av velferdssamfunnet. Det vil jeg at Nord-Trøndelag skal ta del i gjennom å legge en ny avdeling av Politihøgskolen hit til Værnes.

Flommen i Nord-Trøndelag
Flommen i Nord-Trøndelag i februar 2006 er et godt eksempel på hvor de rødgrønne sviktet Nord-Trøndelag. Flere kommuner ble påført store utgifter som følge av flommen. Det gjelder blant annet Verdal, min egen kommune Verran og Flatanger. Statsråd Åslaug Haga skapte store forventninger i kommunene i forhold til kompensasjon som følge av merkostnader i forbindelse med flommen. Etter hvert opplevde vi at det ikke skjedde. Enkelte kommuner i fylket ble påført 4 til 5 millioner i ekstra utgifter som følge av denne naturkatastrofen.

LANDBRUK
Naturligvis har det også vært en del spørsmål om landbruk. Landbruket er en bærende næring i Nord-Trøndelag og det må skapes en ny optimisme for landbruket.

Mye av optimismen som ble skapt under Lars Sponheim er nå i ferd med å forsvinne. Det blir feil når landbruksminister Lars Peder Brekk mener at det faktum at 40 000 gårdbruk står tom er et eksempel på en landbrukspolitikk som virker.

Venstre vil legge til rette for at landbruket i Nord-Trøndelag fortsatt skal innenfor storfe, svin og melkeproduksjon, både i kvalitet, volum og inntjening.

I Nord-Trøndelag produseres det årlig cirka 150 millioner liter melk. Samdriftene i fylket produserer mellom 30 og 40 prosent av det totale produksjonsvolumet. En rekke samdriftsprosjekter rundt om i Trøndelag skrinlegges. Årsaken som blir gitt er at samdrifter ikke lønner seg. Man kan ikke straffe de som våger å satse på landbruk på den måten. Venstre vil derfor oppheve antall og geografiske begrensninger for samdrifter og heve produksjonstaket for samdrifter og enkeltbruk. La meg også ta med at Venstre vil øke investeringsstøtten til de mest husdyrkrevende produksjonene, særlig melk og kjøtt.

Landbruket tok hansken fra Lars Sponheim. Det var stor fremtidstro. Men etter 4 år med den rødgrønne regjeringen har kostnadene skutt i været. Regjeringen snakker bare om økt pengebruk, men ser ikke at det er bonden som til syvende og sist sitter med kostandene. Det må bli en ny vår for landbruket.

Det blir ganske spesielt av lars Peder Brekk som vil ha oss med på et opprop om bedre inntektsutvikling i landbruket. For Senterpartiet har jo bare sittet fire år med landbruksministerposten. Den hansken tar vi gjerne. Men Lars Peder, det er ikke nok med god vilje, en må ha evnen også for den er ikke der.

I går var jeg og besøkte Fossen Rusbehandling i Meråker. Dette er viktig. Det er ikke mange slike i Nord-Trøndelag. Vi må være med å få på plass flere slike institusjoner i fylket.
Situasjonen i dag er at vi sender mange av de rusavhengige ut av fylket. Dette kan og skal ikke være en eksportartikkel fra Nord-Trøndelag. når jeg går på Karl Johan og treffer rusavhengige, så snakker flere av dem dialekt. Dette viser at vi må ta ansvar. Dette kan virke som at spesielt alkohol er tabubelagt i Nord-Trøndelag. De er også mennesker som fortjener å bli sett.

REGJERINGSALTERNATIVER
Fram mot valget vil det bli diskutert regjering og regjeringsalternativer. Venstre går til valg på egen politikk. Vi har hele tiden sagt at vårt alternativ er Høyre, Krf og Venstre. vi kommer definitivt ikke til å støtte en regjering som Frp er en del av. Venstre vil ha et regjeringsskifte. Velgerne må hjelpe SV ut av regjeringskontorene. Arbeiderpartiet begynte en fornyingsprosess frem mot 2001. deretter fikk LO et sterkt grep over partiet. SV tapte miljøkampen, men vant kampen mot modernisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**